Otwarty nabór na partnera
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.2 POKL

Powiat Moniecki jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie, działając na podstawie przepisu art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób zamieszkujących na terenie powiatu monieckiego poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia na rzecz 40 osób planujących założenie firmy na terenie w/w powiatu.
Minimalny zakres zadań przewidziany dla partnera na podległym mu obszarze:
- przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu, w tym dystrybucja materiałów promocyjnych projektu,
- udział w procesie rekrutacji uczestników projektu,
- organizacja szkoleń i doradztwa,
- przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe wraz z załącznikami oraz ich weryfikacja formalna,
- udział w pracach Komisji Oceny Wniosków,
- udział w procesie rozliczania przez Uczestników Projektu otrzymanych środków,
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, umożliwiającej identyfikacje poszczególnych operacji księgowych w zakresie tej części projektu, za której realizację partner ponosić będzie odpowiedzialność.

Wymagania wobec partnera:
- doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego
- zdolność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
- oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,
- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
- współpraca z Beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.
-posiadanie doświadczenia i potencjału (techniczny i kadrowy) do realizacji projektów szkoleniowo-doradczych

Partnerami projektu mogą być:
Podmioty spoza sektora finansów publicznych.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny być sporządzone w języku polskim i powinny zawierać:
- zawierać dane zgłaszającego: nazwa, adres, telefon, osoba do kontaktu,
- zawierać informacje o charakterze prowadzonej działalności,
- zawierać informacje o oferowanym wkładzie partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe),
- zawierać opis doświadczeń potencjalnego partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze,
- zawierać określenie udziału potencjalnego partnera w trakcie przygotowania projektu.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
- Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające statut prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,(oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem)
- Aktualny statut podmiotu,
- Dokumenty określające sytuację finansową podmiotu (za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy):
I. Sprawozdanie finansowe- bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Partnerów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.) lub
II. Uproszczone sprawozdanie finansowe- uproszczony bilans oraz rachunek zysków
i strat (w przypadku partnerów niezobligowanych do sporządzania dokumentów,
o których mowa w pkt.1).
W przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność na tyle krótko, że nie dysponuje sprawozdaniem finansowym (uproszczonym sprawozdaniem finansowym) za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. I-II powinien złożyć bilans otwarcia,
- Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno- prawnych, ani wobec innych podmiotów,
- Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).

Przy wyborze partnerów zostaną uwzględnione następujące kryteria:

Kryterium
Max. Liczba punktów
1. doświadczenie realizacji projektów mających na celu promocję przedsiębiorczości
0-3
2. co najmniej 3 letnie doświadczenie
w realizacji projektów finansowych z UE
0-3
3. posiadanie kadry posiadającej kwalifikacje związane z POKL (studia podyplomowe, akredytacje, doświadczenie zawodowe)
0-3
4. zgodność działań potencjalnego partnera
z celem Projektu
0-3
Łączna ilość punktów
12

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

Termin składania ofert: do dnia 25.03.2010 r. do godz. 15.30.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.2. POKL. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: starostwo@monki.pl


STAROSTA MONIECKI
-//-mgr Zbigniew Męczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Męczkowski - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-03-05

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2010-03-05

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2010-03-05