STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
c) nie karanie za przestępstwo umyślne,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a) staż pracy w jednostce samorządowej,
b) znajomość przepisów prawnych i zagadnień z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej,
c) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych,
d) umiejętność posługiwania się sprzętem specjalistycznym do wykrywania skażeń,
e) umiejętność odczytywania i przekazywania meldunków POADA i WOADA.
f) mile widziane wykształcenie kierunkowe zgodne z zakresem zadań na stanowisku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, w tym w szczególności:
- współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie administrowania rezerwami osobowymi,
- przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,
- prowadzenie reklamacji żołnierzy rezerwy,
- zorganizowanie systemu doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,
- występowanie z wnioskami do Wójta, Burmistrza o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa,
b) opracowanie i aktualizowanie planu operacyjnego powiatu w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
c) opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
d) wykonywanie zadań obronnych i obrony cywilnej (z wyłączeniem zarządzania kryzysowego) z zakresu działania szefa obrony cywilnej powiatu, w tym:
- opracowywanie rocznych planów realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej oraz realizowanie zawartych w nich zadań (zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego),
- opracowywanie corocznych planów szkoleń obronnych i obrony cywilnej,
- przeprowadzanie szkoleń obronnych i obrony cywilnej,
- planowanie i przeprowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej,
- sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej,
- przeprowadzanie konkursów ogłaszanych przez Szefa OC Kraju,
- bieżące aktualizowanie planów:
e) akcji kurierskiej,
f) obrony cywilnej,
g) regulaminu organizacyjnego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa,
h) dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem warunków funkcjonowania Starostwa na stanowiskach kierowania,
- sporządzanie bilansów kadr medycznych i przekazywanie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w PUW w Białymstoku,
- aktualizacja Bazy Danych Szefa OC Powiatu,
i) wykonywanie zadań należących do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
j) udział w organizowanych ćwiczeniach, szkoleniach i treningach w zakresie spraw wojskowych i obrony cywilnej,
k) pomoc przy realizowaniu zadań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
f) kwestionariusz osobowy,
g) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
i) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
j) oświadczenie z klauzulą o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) ”.

5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 16 marca 2012 r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru
na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach
ul. Słowackiego 5a ”

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

2. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania pocztą, za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

Starosta

-//- mgr Joanna Kulikowska

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kulikowska - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-03-06

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-03-06

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-03-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-03-06