Ogłoszenie

STAROSTA MONIECKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektora w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji w  Starostwie Powiatowym  w Mońkach  z siedzibą w Mońkach Al. Niepodległości 3,  w wymiarze pełnego etatu.


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1) wykształcenie wyższe,
2) obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo  do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
4) niekaralność (prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, o którym mowa w ogłoszeniu.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
1) preferowane wykształcenie o kierunku ochrona środowiska
2) znajomość przepisów prawa, w szczególności:
a) ustawy o samorządzie powiatowym,
b) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
c) ustawy prawo zamówień publicznych,

d) ustawy prawo budowlane,

e) ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
e) kodeksu postępowania administracyjnego,

f) rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

g) rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
3) dyspozycyjność i komunikatywność,

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1 Prowadzenie spraw z zakresu Prawa budowlanego z terenu gmin: Goniądz, Krypno, Knyszyn, miasto Mońki, w tym w szczególności:

1)       Sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami wniosków oraz prowadzenie postępowań w sprawach:

a)       zatwierdzenia projektu budowlanego,

b)       pozwolenia na budowę,

c)       pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego,

d)      zmiany, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub przeniesienia na rzecz innego inwestora pozwolenia na budowę,

e)       obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia,

f)        obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów podlegających zgłoszeniu,

g)       sprzeciwu do zgłoszenia,

h)       niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;

2)       Przyjmowanie i sprawdzanie zgłoszeń:

a)       budowy obiektów i wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia,

b)       rozbiórki nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,

c)       zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;

3)       Występowanie do właściwego ministra o upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych;

4)       Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę;

5)       Prowadzenie rejestru przyjętych zgłoszeń;

6)       Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa informacji o:

a)       dokonaniu zgłoszenia wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych,

b)       dacie wniesienia sprzeciwu lub braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń,

2.      Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych prowadzenie postępowań w sprawach wydawania decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

3.      Na podstawie ustawy o własności lokali przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokalu mieszkalnego.

4.      Potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.


4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, z opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
3) kserokopie świadectw pracy (jeżeli kandydat na stanowisko posiada doświadczenie zawodowe z zakończonymi okresami zatrudnienia),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oświadczenie kandydata dotyczące:
- posiadania obywatelstwa polskiego,
- posiadania pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
8) ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
5.Warunki pracy:
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) praca w pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku,
3) budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych – w budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich,
4) praca jednozmianowa,  czas pracy zgodny z 8 – godzinną dobową i 40 – godzinną tygodniową normą czasu pracy;

5) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych;

6) na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne ani szkodliwe dla zdrowia;

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mońkach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych, przekraczał 6 %.

7. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a ( w Biurze Obsługi  Klienta na parterze) lub pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 17 listopada 2020r. r. w  zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

  „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji starostwa Powiatowego Mońkach z siedzibą w Mońkach Al. Niepodległości 3, w wymiarze pełnego etatu. “

             oraz  imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

8. Dodatkowe informacje.

1) aplikacje można przesyłać drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP,)

2)  aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt 7 nie będą rozpatrywane,
3) sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach,  na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 7 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa,

4) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną   w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu   o naborze,

5) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru,

6) informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

                                                                                              STAROSTA

                                                                                     mgr Błażej Buńkowski


9. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki reprezentowane przez Starostę Monieckiego.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: rodo@monki.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj.: Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: KP) oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 KP a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w  związku z art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 KP.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 KP jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2020-10-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2020-10-29

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2020-10-29