p.o. Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta”
Mociesze 4A, 19-124 Jaświły
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Głównego Księgowego


1. Wymagania obowiązkowe:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
e) kandydat ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a) znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych z zakresu m.in.: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych ,
b) znajomość księgowości budżetowej,
c) preferowany staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych – 6 lat,
d) umiejętność obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych,
e) znajomość problematyki funkcjonowania domów pomocy społecznej,
f) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
e) kserokopia dowodu osobistego,
f) kwestionariusz osobowy,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
i) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku,
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).’’

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły lub pocztą na adres DPS w terminie do dnia 19 września 2008 r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy.
2. Dokumenty, które wpłyną do DPS w Mocieszach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach i w DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach.

Mociesze, dn. 01 września 2008 r.

p.o. Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta”
-//- mgr Waldemar Sajkowski

Metryka strony

Udostępniający: Waldemar Sajkowski - p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-09-01

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-09-02

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-09-02

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-09-02