STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

Referenta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a

1. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie min. średnie,
2. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
3. nie karanie za przestępstwo umyślne,
4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
5. posiadanie obywatelstwa polskiego,
6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane) :
1. preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, (mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku sekretarki lub asystentki),
2. znajomość przepisów prawnych z zakresu postępowania administracyjnego i kancelaryjnego obiegu dokumentów,
3. biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych,
4. znajomość struktury organizacyjnej zakładu i zakresu jego działania,
5. dobra pamięć, koncentracja i podzielność uwagi,
6. obowiązkowość, sumienność, punktualność, zmysł organizacyjny,
7. dyskrecja, opanowanie, dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. przyjmowanie interesantów i załatwianie ich niektórych prac,
2. terminowe przesyłanie – wysyłanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej,
3. prowadzenie rejestrów :
- dziennika korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej metodą tradycyjną oraz elektronicznie,
- rejestru delegacji,
- księgi kontroli,
- pocztowych książek nadawczych.
4. prowadzenie obsługi sekretariatu w zakresie :
- obsługi spotkań organizowanych przez Starostę i Wicestarostę, a także obsługi organizacyjno-technicznych narad, spotkań, konferencji, sesji powiatowych,
- obsługi centralki telefonicznej,
- wykonywanie kserokopii dokumentów zleconych przez Starostę, Wicestarostę lub Kierownika Wydziału,
- pieczętowanie pism wysyłanych z zakładu pracy,
5. przyjmowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej, przedkładanie jej do wglądu i dekretacji Staroście i Wicestaroście , a następnie kierowanie do wskazanych wydziałów lub osób,
6. prowadzenie kalendarza spotkań Starosty,
7. prowadzenie i organizowanie zabezpieczenia socjalnego w ramach posiadanych środków na ten cel dla pracowników Starostwa,
8. przyjmowanie i rejestrowanie ofert na przetargi dot. towarów i usług i przekazywanie ich do sejfu w celu zabezpieczenia,
9. zaopatrzenie w sprzęt i materiały kancelaryjno-techniczne pracowników starostwa, a także w druki, tablice urzędowe i pieczęcie,
10. prowadzenie prenumeraty czasopism, książek i wydawnictw dla potrzeb Starostwa,
11. prowadzenie spraw związanych z aktualną informacją wizualną w starostwie ( tablice informacyjne, ogłoszenia, plakaty, wywieszki itp.)
12. obsługa ( w zastępstwie ) organów rady powiatu, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń rady, zarządu i komisji.

4 Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny,
3. dokument poświadczający wykształcenie ( świadectwo lub dyplom),
4. kserokopia dowodu osobistego,
5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
6. kwestionariusz osobowy,
7. oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru
kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
9. zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
10. oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych sobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”.

5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.
1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 28.10. 2008r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

" Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym i
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach, z siedzibą w
Mońkach ul. Słowackiego 5a "

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.
2. aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

Starosta Moniecki

Zbigniew Męczkowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Męczkowski - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-10-13

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-10-13

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-10-13

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-10-13