KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOŃKACH
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach  z siedzibą w Mońkach al. Niepodległości 3, na czas określony w wymiarze 1/4 etatu.


1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe – preferowany kierunek ekonomia, finanse i rachunkowość,
2) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,
5) posiadanie  pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) preferowane co najmniej 3 letnie doświadczenie  pracy w księgowości budżetowej.   

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
1) posiadanie wiedzy w zakresie podstawowej znajomości następujących przepisów:
a) ustawy ochrony danych osobowych,
b) ustawy o finansach publicznych,
c) ustawy prawo zamówień publicznych,
d) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
                 e) ustawy o rachunkowości,
                 f) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
                 g) ustawy o pomocy społecznej,
                 h) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
                 i) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
                 j) przepisów podatkowych, płacowych i ZUS;
             2) znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo – księgowych (m. in. Płace i kadry ETOB, F – K ETOB, Płatnik, BESTI@);
             3) znajomość rozliczania projektów unijnych;
             4) obowiązkowość, samodzielność, rzetelność;
5) umiejętność planowania i koordynowania pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki;
2) realizacja zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) analiza realizacji dochodów i wydatków jednostki i informowanie kierownika o potrzebie wprowadzenia zmian budżetu w planie finansowym;
4) kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu;
5) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych oraz bilansu PCPR;
6) dokonywanie przelewów i prowadzenie rozliczeń bankowych;
7) opracowanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;
8) sprawdzanie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych;
9)obsługa finansowa zobowiązań i należności PCPR, w tym: projektów unijnych, PFRON, placówek opiekuńczo- wychowawczych, pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych;
10) wystawianie not obciążeniowych dla gmin i powiatów ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej celem sfinansowania kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej;
11) dekretacja dokumentów księgowych;
12) prowadzenie ewidencji księgowej;
13) prowadzenie spraw w zakresie wynagrodzeń, w tym prowadzenie spraw podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych;
14) rozliczanie dotacji otrzymanych na realizację zadań i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
15) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia PCPR oraz organizowanie inwentaryzacji w tym zakresie;
16) archiwizacja dokumentów księgowych;
17) współpraca ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu poprzez planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych dotyczących prowadzonych działań;
18) realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;
19) wykonywanie innych zadań nie objętych niniejszym zakresem a zleconych przez kierownika jednostki. 
  
4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz. PCPR w Mońkach zatrudniające 6 osób jest zwolnione z dokonywania wpłat.

5. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) praca administracyjno – biurowa, wykonywana w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) wymiar czasu pracy – ¼ etatu;
3) praca z monitorem ekranowym  oraz obsługą urządzeń biurowych;
4) na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne ani szkodliwe dla zdrowia;
5) praca samodzielna ale wymagana umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami jednostki.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia);
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy;
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności);
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
8) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
9) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1202  z późn. zm.)”;
10) w przypadku osoby posiadającej stopień niepełnosprawności wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
             
7. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach al. Niepodległości 3 lub pocztą na adres  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, 19-100 Mońki, al. Niepodległości 3, w terminie do dnia 29 marca 2016r. r. w  zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:
              „Dotyczy naboru  na stanowisko Głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach z siedzibą w Mońkach al. Niepodległości 3, na czas określony w wymiarze 1/4 etatu.”
oraz  imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

8. Dodatkowe informacje:
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach po terminie określonym w pkt 7 nie będą rozpatrywane.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 7 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do PCPR,
a) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze;
b) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie
                   poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz
                   o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru;
c) informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR w Mońkach  /pcpr.monki.pl/  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum.
 

Kierownik PCPR w Mońkach

Genowefa Kulikowska

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik PCPR w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2016-03-17

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2016-03-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2016-03-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-03-17