NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Specjalista d/s Kontroli Zarządczej

STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista d/s Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a, na czas określony w wymiarze całego etatu.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe – finanse i rachunkowość, prawo, zarządzanie,
b) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) co najmniej 5 lat stażu pracy w samorządzie ( preferowane doświadczenie w księgowości sfery budżetowej, kontroli finansowej, audytu).

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
1) posiadanie wiedzy w zakresie podstawowej znajomości następujących przepisów:
a) ustawy ochrony danych osobowych;
b) ustawy o finansach publicznych;
c) ustawy prawo zamówień publicznych;
d) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
e) ustawy o rachunkowości.
2) znajomość zagadnień dotyczących systemu kontroli jednostek sektora finansów publicznych
oraz metodologii prowadzenia kontroli,
3) obowiązkowość, samodzielność, sumienność,
4) umiejętność planowania i koordynowania pracy,
5) inicjatywa, zaangażowanie w działaniu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Uczestnictwo w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących działalności kontrolnej w starostwie.
2. Udział w tworzeniu i doskonaleniu procedur oraz technik kontrolnych.
3. Przeprowadzanie przed każdą kontrolą, analizy przedkontrolnej, przygotowywanie programu kontroli oraz upoważnień zgodnie z obowiązującymi w przedmiotowym zakresie procedurami.
4. Wykonywanie czynności kontrolnych w starostwie oraz w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych powiatu, zgodnie z zakresem kontrolnym podanym w programie kontroli i upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, zgodnie z przepisami prawa.
5. Bieżąca informacja Starosty o postępach kontroli oraz o ewentualnych przypadkach występowania problemów w trakcie przeprowadzanych kontroli.
6. Ustalanie przyczyn i skutków oraz osób odpowiedzialnych za stwierdzone podczas trwania kontroli uchybienia i nieprawidłowości.
7. Niezwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego i kierownika kontrolowanej jednostki o ujawnieniu podczas kontroli czynu mającego znamiona przestępstwa oraz zabezpieczenie dokumentów i przedmiotów stanowiących dowód popełnia przestępstwa.
8. Przygotowywanie projektów protokołów, wystąpień pokontrolnych oraz informacji o wystąpieniu przesłanek do zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i innych organów o naruszeniu przepisów prawa. W przypadkach stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub innych czynów zabronionych przepisami, sporządzanie projektów zawiadomień do właściwych organów. W razie potrzeby występowanie przed tymi organami.
9. Informowanie Starosty o ustaleniach i wnioskach dotyczących danej kontroli.
10. Przedkładanie Kierownikowi kontrolowanej jednostki protokołu z przeprowadzonej kontroli.
11. Analizowanie zgłaszanych przez Kierownika kontrolowanej jednostki zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do treści protokołu z przeprowadzonej kontroli.
12. W przypadku zasadności całości lub części zgłaszanych wyjaśnień i zastrzeżeń, uwzględnienie ich w treści protokołu oraz ponowne przedłożenie protokołu kontroli Kierownikowi kontrolowanej jednostki.
13. Weryfikacja odpowiedzi Kierownika kontrolowanej jednostki na zalecenia pokontrolne co do zgodności, kompletności i terminowości udzielonej odpowiedzi.
14. Udział w tworzeniu i doskonaleniu procedur oraz technik kontrolnych.
15. Sporządzanie planu czynności kontrolnych w jednostkach podległych.
16. Sporządzanie sprawozdań i oświadczeń o stanie kontroli.
17. Przeprowadzanie bieżącej archiwizacji dokumentów z przeprowadzonych kontroli oraz przygotowanie akt kontroli do przekazania Archiwum Zakładowemu.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu maju 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mońkach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekraczał 6 %.

5. Warunki pracy na danym stanowisku:
a) praca administracyjno – biurowa, wykonywana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) praca jednozmianowa, czas pracy zgodny z 8 – godzinną dobową i 40 – godzinną tygodniową normą czasu pracy;
c) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych;
d) na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne ani szkodliwe dla zdrowia;
e) praca samodzielna ale wymagająca umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami Starostwa.
6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
h) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
i) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)”,
j) w przypadku osoby posiadającej stopień niepełnosprawności wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a ( sekretariat lub BOK ), lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 15 czerwca 2016r. r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Koordynatora ds. Kontroli Zarządczej w
Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a, na czas określony w wymiarze całego etatu “
oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

8. Dodatkowe informacje.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt 7 nie będą rozpatrywane.
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach, na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 7 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa,
a) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze;
b) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie
poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz
o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru;
c) informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-06-03

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2016-06-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-06-03