STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Powiatowego Rzecznika Konsumentów na 1/5 etatu w Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a.

1. Wymagania kwalifikacyjne.
a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne,
- co najmniej 5 letnia praktyka zawodowa,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,
- brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

b) wymagania dodatkowe :
- biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych,
- kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
- odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub w przepisach odrębnych,
6) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
7) przygotowywanie i składanie do 31 marca każdego roku, staroście do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazanie go właściwej miejscowo delegaturze Urzędu.
3. Wymagane dokumenty.
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokument poświadczający wykształcenie ( świadectwo lub dyplom),
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) kserokopie świadectw pracy lub dokument potwierdzający praktykę zawodową,
6) kwestionariusz osobowy,
7) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
9) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
10) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów”, w terminie do dnia 17 maja 2010 r. osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mońkach lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Dodatkowe informacje.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt. 4 nie będą rozpatrywane.
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach, na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 4 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.

6. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

7. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

8. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

9. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru zostaną odesłane pocztą.

Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu 85 727 88 05.

Starosta
-//- mgr Zbigniew Męczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Męczkowski - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-05-05

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2010-05-05

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2010-05-05

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2010-05-05