Zarządzenie Nr 43 /2011
Starosty Monieckiego
z dnia 18 października 2011 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach.

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2008 roku, Nr 69, poz. 415 z późn.zm) zarządza się, co następuje :

§ 1

1.Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach.
2.Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3.Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach ul. Wyzwolenia 22 a także na stronach internetowych BIP.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta

-//- mgr Joanna Kulikowska

 

Załącznik do Zarządzenia
Nr 43 /2011 Starosty Monieckiego
z dnia 18 października 2011 roku

STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MOŃKACH

I. Nazwa i adres jednostki :
Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach ul. Wyzwolenia 22, 19 -100 Mońki.

II. Kierownicze stanowisko urzędnicze :
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach.

III. Wymagania niezbędne od kandydatów :
1) wykształcenie wyższe,
2) nieposzlakowana opinia,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
5) posiadanie obywatelstwa polskiego,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7) co najmniej 3 letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5 – letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy.

IV. Wymagania dodatkowe (preferowane) od kandydatów :
1) umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
2) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych,
3) komunikatywność, sumienność, operatywność,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
6) znajomość przepisów dotyczących : postępowania administracyjnego oraz samorządu terytorialnego,
7) znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 204 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
8) wiedza z zakresu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) podejmowanie i realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia,
2) zapewnienie realizacji zadań Powiatu w zakresie polityki rynku pracy,
3) zarządzanie podstawowymi usługami rynku pracy oraz instrumentami wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy,
4) inicjowanie i realizowanie projektów lokalnych i regionalnych,
5) planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi,
6) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy,
7) pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym EFS,
8) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego przez Starostę Monieckiego upoważnienia,
9) realizacja budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach,
10) planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz ustalanie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach,
11) zatrudnianie i zarządzanie personelem Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach,
12) współpraca z organami samorządów terytorialnych, Powiatową Radą Zatrudnienia, organizacjami pozarządowymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej.

VI. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom) i kwalifikacje zawodowe,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
6) kwestionariusz osobowy,
7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) zaświadczenie od lekarza I kontaktu lub oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
9) oświadczenie z klauzulą o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) ”.

VII. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a w Sekretariacie, lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 31 października 2011r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MOŃKACH"

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

VIII. Dodatkowe informacje.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt VII nie będą rozpatrywane.
Pracownik sekretariatu Starostwa Powiatowego w Mońkach, na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie VII wpisuje datę wpływu. W przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl  oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kulikowska - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-10-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-10-18

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-10-18

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-10-18