OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH
O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

I. Nazwa i adres jednostki :
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach z siedzibą w Mocieszach, 19-124 Jaświły.

II. Kierownicze stanowisko urzędnicze :
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach.

III. Wymagania niezbędne od kandydatów :
1) wykształcenie wyższe,
2) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
3) nieposzlakowana opinia,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
6) obywatelstwo polskie,
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej.

IV.Wymagania dodatkowe (preferowane) od kandydatów :
1) posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
2) znajomość przepisów z zakresu:
a) pomocy społecznej,
b) finansów publicznych,
c) zamówień publicznych,
d) prawa pracy,
e) kodeksu postępowania administracyjnego,
f) rozporządzeń, w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej,
3) umiejętności zawodowe kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków należących do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

V.Zadania wykonywane na stanowisku:
1) organizowanie pracy i nadzór nad funkcjonowaniem DPS oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2) tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Domu na poziomie obowiązujących standardów,
3) współpraca z mieszkańcami DPS – u oraz dbanie o zabezpieczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców domu,
4) merytoryczne i formalne podejmowanie decyzji, rozstrzygnięć związanych z kierowaniem Domu, ustalaniem i przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego jednostki i zatrudnianiem personelu zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi,
5) podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu prawa pracy wobec podległych pracowników,
6) prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS, w tym utrzymywanie właściwego stanu technicznego obiektu zapewniającego odpowiednie warunki mieszkaniowe, sanitarne oraz bezpieczeństwo w razie pożaru,
7) właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami wykorzystywanie przydzielonych jednostce funduszy z przestrzeganiem zasad gospodarności i dyscypliny budżetowej,
8) pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność jednostki,
9) prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, rozliczeniowych oraz związanych z planowaniem wydatków budżetowych,
10) właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami wykorzystywanie przydzielonych jednostce funduszy z przestrzeganiem zasad gospodarności i dyscypliny budżetowej

VI.Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom) i kwalifikacje zawodowe,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
6) kwestionariusz osobowy,
7) oświadczenie,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) zaświadczenie od lekarza I kontaktu lub oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
9) pisemne opracowanie koncepcji programowej, organizacyjnej i ekonomicznej kierowania jednostką.
10) oświadczenie z klauzulą o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) ”.

VII. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 31.08.2011r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach z siedzibą w Mocieszach, 19-124 Jaświły”

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

VIII. Dodatkowe informacje.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt VII nie będą rozpatrywane.
Pracownik sekretariatu Starostwa Powiatowego w Mońkach, na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie VII wpisuje datę wpływu. W przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kulikowska - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-08-10

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-08-10

Data modyfikacji: 2011-08-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-08-10