RADA POWIATU W MOŃKACH

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
(w wymiarze ½ etatu)

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach ul. Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19.08.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późn. zm.).

Dodatkowo kandydaci powinni złożyć:
1) Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem.

Wymagane kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. Nr 44, poz. 520 z późn. zm.).

Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, na adres:

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki

w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach". Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko i adres do korespondencji. W przypadku doręczenia oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Starostwa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informacje w sprawie konkursu udzielane są pod nr tel. 085 727 88 19.

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 23 czerwca 2008 r.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-06-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-06-23

Data modyfikacji: 2008-06-23

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-06-23