RADA POWIATU W MOŃKACH
 
ogłasza konkurs na stanowisko
 
Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
(w wymiarze ½ etatu)
 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
ul. Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
 
Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19.08.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późn. zm.).
 
Dodatkowo kandydaci powinni złożyć:
1)             Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
2)             Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem.
 
Wymagane kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. Nr 44, poz. 520 z późn. zm.).
 
Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, na adres:
 
Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
 
w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach". Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko i adres do korespondencji. W przypadku doręczenia oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Starostwa.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 

Informacje w sprawie konkursu udzielane są pod nr tel. 085 727 88 19.

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 4 kwietnia 2008 r.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-04-04

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-04-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-04-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-04-04