STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

Kierownika Wydziału Dróg, w Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Mickiewicza 52

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe o kierunku drogownictwo lub budownictwo,
2) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
3) nie karanie za przestępstwo umyślne,
4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
5) posiadanie obywatelstwa polskiego,
6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7) posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z podstawowym meritum zadań na stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
1) preferowany staż pracy min. 5 lat, w tym staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
2) doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem i utrzymaniem dróg,
3) znajomość przepisów prawnych z zakresu KPA, Prawa Budowlanego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Ustawy o drogach publicznych,
4) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych,
5) komunikatywność, sumienność, operatywność,
6) posiadanie prawa jazdy kat. B,
7) umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Zapewnienie odpowiedniej realizacji zadań Wydziału Dróg, w szczególności w zakresie:
a) planowania rozwoju sieci drogowej powiatu, przygotowywania planów budowy, modernizacji i remontów kapitalnych dróg,
b) przygotowywania projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje rady powiatu z zakresu działania Wydziału Dróg,
c) prowadzenia spraw terenowo - prawnych i administracyjnych związanych z planowanymi inwestycjami,
d) przygotowywania dokumentacji technicznej na planowane roboty,
e) przygotowywania specyfikacji technicznych i kosztorysów inwestorskich do przetargów organizowanych przez Zarząd na realizację inwestycji drogowych,
f) realizacji zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu z zakresu działania Wydziału Dróg,
g) bieżącej kontroli wykonywanych robót drogowych,
h) koordynacji i kontroli realizacji porozumień z gminami w sprawach drogowych,
i) prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej budowy i modernizacji dróg,
j) organizowania przeglądów okresowych dróg i obiektów mostowych,
k) prowadzenia bieżącej aktualizacji ewidencji dróg,
l) opracowywania planów i prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg,
ł) uzgadniania i wydawania warunków do dokumentacji na roboty obce prowadzone w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie,
m) nadzoru w zakresie prawidłowości zastosowania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych,
2) Czuwanie nad przestrzeganiem zgodności wykonywanych robót z dokumentacją oraz zgodności robót z normami technicznymi.
3) Udział w komisjach odbioru robót drogowych.
4) Przygotowywanie i opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu w zakresie zadań należących do Wydziału.
5) Usprawnianie organizacji, metod i form pracy Wydziału.
6) Sprawne kierowanie pracą Wydziału Dróg i zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań Wydziału; nadzorowanie prawidłowości i terminowości wykonywania zadań i załatwiania spraw przez pracowników.
7) Ustalanie pracownikom Wydziału zakresów zadań, uprawnień odpowiedzialności i zastępstwa.
8) Podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w Wydziale.
9) Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym prowadzenie szkoleń stanowiskowych.
10)Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac uwzględniających zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.
11)Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników Wydziału przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
12)Rozliczanie pracowników odchodzących z pracy z ich zobowiązań, a w szczególności z przedmiotów i urządzeń, które pobrał w związku z wykonywaną pracą.
13)Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje rady powiatu, posiedzenia zarządu powiatu oraz dla potrzeb Starosty z zakresu merytorycznego działania Wydziału.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom),
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
6) kwestionariusz osobowy,
7) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
9) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
10) oświadczenie z klauzulą o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych sobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) ”.

5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.
1) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 25 stycznia 2011 r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru
na stanowisko Kierownika Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Mickiewicza 52 ”

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

2) aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

w/z STAROSTY

/-/ mgr Robert Sidorski

Metryka strony

Udostępniający: wz. Starosty - Robert Sidorski Wicestarosta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-01-13

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-01-13

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-01-13

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-01-13