STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

Kierownika Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul.Słowackiego 5a

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe o kierunku : architektura, budownictwo, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, prawo,
2) posiadanie łącznie co najmniej dwuletniego staż pracy:
a) na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 Ustawy z dnia 22 marca 1990 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn.zm.), lub
b) w służbie cywilnej, lub
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
e) na kierowniczych stanowiskach państwowych
3) nie karanie za przestępstwo umyślne,
4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
5) posiadanie obywatelstwa polskiego,
6) ukończenie 18 roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym – w ciągu ostatnich 10 lat min. 6 lat,
2) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
3) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
4) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną z zakresem działania Wydziału,
5) uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Zapewnienie odpowiedniej realizacji zadań Wydziału.
2) Przygotowywanie i opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu w zakresie zadań należących do Wydziału.
3) Usprawnianie organizacji, metod i form pracy Wydziału.
4) Sprawne kierowanie pracą Wydziału i prawidłowe wykonywanie zadań Wydziału; nadzorowanie prawidłowości i terminowości wykonywania zadań i załatwiania spraw przez pracowników.
5) Ustalanie pracownikom Wydziału zakresów zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstwa.
6) Podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.
7) Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym prowadzenie szkoleń stanowiskowych.
8) Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac uwzględniających zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.
9) Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
10) Rozliczanie pracowników odchodzących z pracy z ich zobowiązań, a w szczególności z przedmiotów i urządzeń, które pobrał w związku z wykonywaną pracą.
11) Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Społecznych interpelacji i wniosków radnych dotyczących zakresu działania Wydziału.
12) Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje rady powiatu, posiedzenia zarządu powiatu oraz dla potrzeb Starosty z zakresu merytorycznego działania Wydziału.
13) Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu z zakresu działania Wydziału.
14) Współpraca z Komisjami Rady Powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
15) Wydawanie decyzji w zakresie merytorycznego działania Wydziału.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom),
4) dokument poświadczający uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa,
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) kserokopia książeczki wojskowej,
7) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
8) kwestionariusz osobowy,
9) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
11) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na składanie oświadczenia majątkowego - w związku z zamiarem Pracodawcy upoważnienia pracownika do wydawania w jego imieniu decyzji,
13) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej - w związku z pkt 12,
14) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”.
15) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje, opinie itp.


5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 05.11.2007r. w dwóch nieprzezroczystych, nienaruszonych kopertach. Zewnętrzna koperta powinna zawierać dopisek :
„Dotyczy naboru
na stanowisko Kierownika Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul.Słowackiego 5a”

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

2. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.STAROSTA MONIECKI

/-/ mgr Zbigniew Męczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Męczkowski - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-10-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-18

Data modyfikacji: 2007-10-18

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-18