STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

Informatyka w Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe o kierunku informatyka,
b) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku, którego dotyczy nabór.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane) :
1) posiadanie wiedzy w zakresie podstawowej znajomości następujących przepisów:
a) ustawy ochrony danych osobowych,
b) stawy o ochronie informacji niejawnych,
c) rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego,
d) ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
e) ustawy o podpisie elektronicznym,
f) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
2) obowiązkowość, samodzielność,
3) posiadanie umiejętności w zakresie programowania w języku php i html,
4) posiadanie doświadczenia w zakresie administracji stronami internetowymi opartymi na cms,
5) umiejętność obróbki grafiki rastrowej i wektorowej,
6) znajomość pakietu oprogramowania Corel.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) obsługa techniczna strony internetowej, baz MYSQL, konfiguracja kont pocztowych,
b)zapewnianie codziennego wsparcia technicznego dla użytkowników sieci w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
c) diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów z działaniem systemów i aplikacji serwerowych,
d) pomoc przy administrowaniu systemami serwerowymi,
e) pomoc przy administrowaniu oraz utrzymaniu infrastruktury sieciowej LAN,
f) pomoc przy administrowaniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
g) pomoc w zakresie informatyzacji w jednostkach podległych.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
f) kwestionariusz osobowy,
g) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
i) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
j) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a ( sekretariat ), lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 21.05.2012 r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru
na stanowisko Informatyka w Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach
ul. Słowackiego 5a ”

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

6. Dodatkowe informacje.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt 5 nie będą rozpatrywane.
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach, na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 5 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.
a) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.
b) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
c) informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kulikowska - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-05-10

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-05-10

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-05-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-05-10