Starosta  Moniecki

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyka 

w Starostwie Powiatowym w Mońkach

 

I.                    Kandydatem  może  być  osoba  spełniająca  niżej  wymienione  wymagania:

 

1. wymagania  niezbędne :

a)       obywatelstwo  polskie,

b)       pełna  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystania  z  pełni praw  publicznych,

c)        odpowiedni  stan  zdrowia  pozwalający  na  zatrudnienie  na  stanowisku,

d)       niekaralność  za  przestępstwa  popełnione  umyślnie,

e)       nieposzlakowana  opinia,

f)        wykształcenie  wyższe  techniczne  o  specjalności  informatyka  bądź  pokrewne umożliwiające  wykonywanie  zadań  na  stanowisku,

 

2. preferowane  doświadczenie  w:

-          pracy  zawodowej,

-          administrowaniu  siecią  komputerową.

 

3. wymagania  dodatkowe:

a)       biegła  znajomość systemów Windows 98/2000/XP, Windows Serwer 2003, Linux, FreeBSD, Unix,

b)       umiejętność  pracy  w  zespole, dobra  organizacja  pracy,

c)        bardzo dobra znajomość technologii sieciowych LAN/WAN,

d)       umiejętność projektowania oraz tworzenia sieci LAN,

e)       biegła znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Access), Open Office

f)        znajomość problematyki baz danych (MS SQL Server 2000),

g)       wskazana znajomość PHP, My SQL, HTML, CSS, Java Script,

h)       dobra znajomość bezpieczeństwa danych i monitorowania systemów Windows,

i)         umiejętność  tworzenia  dokumentacji technicznych,

j)         mile widziana znajomość baz danych ORACLE oraz programu Flower, 

k)        znajomość problemów z zakresu ustawy o podpisie elektronicznym,

l)         znajomość  języka  angielskiego.

 

II.                  Zakres  zadań  wykonywanych  na  stanowisku:

1. administrowanie  systemami  serwerowymi  (Windows 2000/Unix/FreeBSD),

2. administrowanie  oraz  utrzymanie  infrastruktury  sieciowej  LAN,

3. administrowanie  elektronicznym  systemem  obiegu  dokumentów,

4. diagnozowanie  oraz  rozwiązywanie  problemów  z  działaniem  systemów  i aplikacji  serwerowych,

5. przygotowywanie i testowanie planów odtworzenia systemów informatycznych w  sytuacjach  awaryjnych,

6. udział w projektach wdrożeniowych nowych systemów informatycznych,

7. zapewnianie codziennego wsparcia technicznego dla użytkowników sieci w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

III.  Odpowiedzialność  pracownika  -  za  całość  zadań  określonych  w  pkt  II.

 

IV.  Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub świadectwo),

d) ewentualne kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

d)  kwestionariusz osobowy,

e) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),

f) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje, opinie itp.

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 

V. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 12.03.2007r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Mońkach”.

 

2. Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

 

3. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umwp-podlasie.pl/bip/powiat/monki/) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

 

 STAROSTA

/-/ mgr Zbigniew Męczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-02-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-02-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-02-26