STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w  Starostwie Powiatowym w Mońkach  z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe w zakresie geodezji i kartografii,
b) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
f) obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. Wymagania dodatkowe (preferowane) :
1) co najmniej 3-letni staż pracy przy pracach geodezyjno-kartograficznych,
2) posiadanie wiedzy w zakresie  znajomości następujących przepisów:
a) ustawy o ochronie danych osobowych;
b) ustawy o gospodarce nieruchomościami;
c) ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
d) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
3)  znajomość pakietu Microsoft Office, Open Office,
4)  znajomość środowiska Windows, program do obliczeń geodezyjnych WINKALK.
5) obowiązkowość, samodzielność, sumienność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie i obsługa numerycznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej z terenu powiatu monieckiego, programy EWNAPA, MICROSTATION, EWOPIS, OŚRODEK;
2) udzielanie informacji i wydawanie danych dotyczących mapy numerycznej;
3) modernizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) sporządzanie okresowych raportów z istniejących baz danych;
5) prowadzenie akt i korespondencji związanej z działalnością Powiatowego ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej;
6) wykonywanie usług poligraficznych dla zainteresowanych osób fizycznych i instytucji.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mońkach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6 % .

5. Warunki pracy na danym stanowisku:
a) praca administracyjno – biurowa, wykonywana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) praca jednozmianowa,  czas pracy zgodny z 8 – godzinną dobową i 40 – godzinną tygodniową normą czasu pracy;
c) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych;
d) na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne ani szkodliwe dla zdrowia;
e) praca samodzielna ale wymagana umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami Starostwa;


6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia),
e) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
f) kserokopia zaświadczenia o nie karaniu za przestępstwo umyślne,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
h) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
i) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich   danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458  z późn. zm.)”,
j) referencje.

7. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a ( BOK-parter budynku lub sekretariat-I piętro ), lub pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 05.09.2014 r. w  zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w  Starostwie Powiatowym w Mońkach  z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a,

oraz  imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

8. Dodatkowe informacje.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt 7 nie będą rozpatrywane.
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach,  na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 7 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa,
a) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w  zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o  naborze;
b) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o  rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu  przeprowadzenia dalszego etapu naboru;

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

Joanna Kulikowska

Starosta Moniecki

Mońki, 26.08.2014 r.
 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kulikowska - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-08-26

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-08-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-08-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-08-26