STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe o kierunku geodezja,
b) kwalifikacje w zakresie obsługi programów geodezyjnych, niezbędnych do realizacji zakresu zadań na stanowisku,
c) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
d) nie karanie za przestępstwo umyślne,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
f) posiadanie obywatelstwa polskiego,
g) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane) :
a) doświadczenie zawodowe przy pracach geodezyjno - kartograficznych,
b) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem tj. kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o scalaniu i wymianie gruntów, prawo geodezyjne i kartograficzne
c) znajomość pakietu Microsoft Office, Open Office,
d) znajomość środowiska Windows, program do obliczeń geodezyjnych WIWKALK.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie i obsługa numerycznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej z terenu powiatu monieckiego ( programy: EWMAPA, MICROSTATION, EWOPIS, OŚRODEK),
c) udzielanie informacji i wydawanie danych dotyczących mapy numerycznej.
d) naliczanie opłat za usługi związane z prowadzeniem mapy numerycznej,
f) modernizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
e) pomoc przy obsłudze scalania gruntów na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie wyższe ( dyplom ),
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
f) kwestionariusz osobowy,
g) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
i) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
j) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”..


5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 26.07.2012 r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru
na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach
ul. Słowackiego 5a ”

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

6. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt 5 nie będą rozpatrywane.
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach, na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 5 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa ;
a) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.
b) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kulikowska - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-07-16

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-07-16

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-07-16

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-07-16