STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie,
b) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
c) nie karanie za przestępstwo umyślne,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne, zarządzanie, gospodarka nieruchomościami,
b) ogólny staż pracy, co najmniej 5 lat,
c) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną z gospodarowaniem mienia w jednostkach samorządu terytorialnego,
d) znajomość regulacji prawnych w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, samorządu terytorialnego,ochronie danych osobowych i dostępu do informacji publicznej,
e) umiejętność interpretowania przepisów prawa i wykorzystanie ich w praktyce,
f) znajomość obsługi programów użytkowych,
g) umiejętność szybkiej i efektywnej pracy, logicznego myślenia, analizowania i selekcjonowania informacji,
h) komunikatywność, obowiązkowość, samodzielność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych Starostwa Powiatowego,
b) wykonywanie zadań w zakresie administrowania obiektami będącymi w zasobach powiatu nie przekazanymi do użytkowania jednostkom organizacyjnym powiatu, w tym prowadzenie dla każdego z obiektów "Książki Obiektu Budowlanego",
c) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz mieniem powiatu,
d) realizacja zadań wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
e) przygotowywanie dokumentacji gruntów stanowiących własność Skarbu państwa do przekazania na rzecz Agencji Własności Skarbu Państwa oraz Lasów Państwowych,
f) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem nieruchomości przydzielonych do bezpłatnego użytkowania w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego na własność Państwa za świadczenia emerytalne,
g) przyznawanie na własność działki gruntu przysługującego do dożywotniego użytkowania,
h) wyrażenie zgody na zrzeczenie się nieruchomości na rzecz Państwa przez jej właściciela,
i) ustanawianie trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe, stanowiące własność Skarbu Państwa.
j) realizacja zadań starosty wynikających z ustawy o stosunku Państwa do kościołów: Katolickiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Chrześcijan Babtystów, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Polskokatolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
k) oddawanie w użytkowanie wieczyste albo sprzedawanie kościelnym osobom prawnym na ich wniosek gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na potrzeby kościołów,
l) realizacja zadań wynikających z ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców,
m) wydawanie na wniosek poszkodowanego decyzji o przyznaniu odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych – w odniesieniu do urządzeń stanowiących własność Skarbu Państwa,
ł) pomoc przy załatwianiu spraw w zakresie :
- regulacji stanu prawnego dróg powiatowych,
- realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 191, poz. 1365) należących do kompetencji starosty.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
f) kwestionariusz osobowy,
g) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru
kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych,
i) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia
umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
j) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”..


5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 07.03.2011r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem: 

„Dotyczy naboru
na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach
ul. Słowackiego 5a ”

 

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

6. Dodatkowe informacje.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt 5 nie będą rozpatrywane.
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach, na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 5 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.
a) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.
b) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
c) informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.


Starosta Moniecki
-//- Joanna Kulikowska

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kulikowska - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-02-22

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-02-22

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-02-22

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-02-22