STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe ( geodezyjne lub prawne),
b) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
c) nie karanie za przestępstwo umyślne,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2. Wymagania dodatkowe (preferowane) :
a) preferowany staż pracy przy pracach geodezyjno – kartograficznych
b) znajomość przepisów prawnych i zagadnień związanych z problematyką geodezyjną,
c) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych.
d) doświadczenie w pracy, w jednostce samorządowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz mieniem powiatu a w tym :
1. Tworzenie i ewidencjonowanie zasobu,
2. Zapewnienie wyceny nieruchomości,
3. Sporządzenie planów wykorzystania zasobu, w tym ustalenie sposobów i terminów ich zagospodarowania,
4. Wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności za udostępnione nieruchomości z zasobu oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego w tym zakresie,
5. Zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
6. Podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sporach o własność , w tym o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
7. Opiniowanie podziałów gruntów Skarbu Państwa z urzędu,
8. Zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za wieczyste użytkowanie lub ceny sprzedaży nieruchomości,
9. Wyrażanie zgody lub odmowa na zrzeczenie się nieruchomości przez jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
10. Wykonywanie zadań w zakresie administrowania obiektami będącymi w zasobach powiatu, w tym prowadzenie dla każdego obiektu Książki Obiektu Budowlanego.
11. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
12. Przygotowanie dokumentacji gruntów Skarbu Państwa oraz orzekanie o przekazaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości użytkowanych przez spółdzielnie.
13. Przygotowanie dokumentacji gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa do przekazania na rzecz Agencji Własności Skarbu Państwa oraz Lasów Państwowych.
14. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem nieruchomości przydzielonych do bezpłatnego użytkowania w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego na własność Państwa za świadczenia emerytalne.
15. Przyznawanie na własność działki gruntu przysługującego do dożywotniego użytkowania.
16. Wyrażanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości na rzecz Państwa przez jej właściciela.
17. Przekazywanie w Zarząd Lasów Państwowych gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.
18. Ustanawianie trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe, stanowiące własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Lasy państwowe.
19. Prowadzenie spraw w zakresie procesów geodezyjno – prawnych, Realizacja zadań wynikających z zakwaterowania sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, w tym:
a)przekazywanie w zarząd, na wniosek organów wojskowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
b)przejmowanie nieruchomości będących w zarządzie organów wojskowych, po zgłoszeniu ich zbędności,
c)przekazywanie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w celu wykonania przez nią prawa własności /w interesie Skarbu Państwa / na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych.
20. Z ustawy o stosunku Państwa do kościołów : Katolickiego, Ewangelicko – Metodystycznego, Kościoła Chrześcijan Babtystów, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Polskokatolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
a).oddawanie w użytkowanie wieczyste albo sprzedawanie kościelnym osobom prawnym na ich wniosek gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na potrzeby kościołów .
21. Realizacja zadań wynikających z ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców.
22. Wydawanie na wniosek poszkodowanego decyzji o przyznaniu odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych – w odniesieniu do urządzeń stanowiących własność Skarbu Państwa.
23. Pomoc przy załatwianiu spraw w zakresie:
1)regulacji stanu prawnego dróg powiatowych,
a)realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 191, poz.1365) należących do kompetencji starosty.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie wyższe ( dyplom ),
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
f) kwestionariusz osobowy,
g) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
i) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
j) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”..

5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 29.09. 2008r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru
na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a ”

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

2. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.


Starosta Moniecki
Zbigniew Męczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Męczkowski - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-09-10

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-09-10

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-09-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-09-10