geodeta

 

 STAROSTA MONIECKI

      OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Geodety Powiatowego – Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mońkach w wymiarze pełnego etatu.

1.Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do  czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw  publicznych;
3) wykształcenie wyższe o kierunku geodezyjnym;
4) co najmniej 2 letni staż  pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego;
5) uprawnienia zgodnie z art. 43,  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U z 2016r. poz. 1629 z późn.zm.);  zakres 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, zakres 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
6) znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego;
7) znajomość procedur administracyjnych;
8) znajomość aktów prawnych w dziedzinie geodezji i kartografii tj. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych;
9) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność obsługi komputera, posiadanie wiedzy z zakresu obsługi programów komputerowych obowiązujących przy wykonywaniu zadań geodezyjnych i ich praktycznego zastosowania : EWMAPA, OŚRODEK, EWOPIS, MIENIE, OSNOWA, REJCEN;

2) co najmniej 5 – letni ogólny staż pracy;

3) umiejętność pracy w zespole;
4) wysoka kultura osobista,
5) umiejętność zarządzania zespołem,
6) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
7) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
8) komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)        kierowanie pracą Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań przez podległych pracowników,

2)        sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

3)        sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wieloosobowym stanowiskiem ds. ewidencji gruntów i budynków oraz realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami,

4)        prowadzenie spraw z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie ewidencji gruntów i budynków, zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

5)        wydawanie dyspozycji uruchamiania środków budżetowych na realizację zadań należących do Geodety Powiatowego wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,

6)        pełnienie nadzoru merytorycznego nad planowaniem i realizacją Powiatowego Funduszu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

7)        planowanie i opracowywanie założeń do budżetu powiatu w zakresie właściwości Geodety Powiatowego,

8)        sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi sprawozdaniami z zakresu ewidencji gruntów i budynków, zasobów geodezyjno-kartograficznych,

9)        wydawanie decyzji dot. obszarów wspólnot gruntowych i przekazywanie im mienia,

10)       prowadzenie scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania gruntów po scaleniach,

11)       prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji na podstawie przepisów o scalaniu i wymianie gruntów rolnych i leśnych,

12)      ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości oraz sprawy zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,

13)    prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a w tym przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano   na podstawie przepisów o wspieraniu

       rozwoju obszarów wiejskich,

14)    prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; organizacja katastru we współpracy z wydziałem ksiąg wieczystych sądu rejonowego,

15)          przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzanych zadań,

16)          reprezentowanie Powiatu Monieckiego na forum Związku Powiatu Województwa Podlaskiego,

17)    wykonywanie innych zadań przewidzianych dla Geodety Powiatowego i Kierownika Wydziału   

  wynikających z przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych.

 

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu październiku 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mońkach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6 % .

           

5. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) praca administracyjno – biurowa, wykonywana w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Mońkach w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) praca jednozmianowa,  czas pracy zgodny z 8 – godzinną dobową i 40 – godzinną tygodniową normą czasu pracy;

3) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych;

4) na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne ani szkodliwe dla zdrowia;

5) praca samodzielna ale wymagająca umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami Starostwa.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV, podpisane),

2) list motywacyjny (podpisany),

3) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia),

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6) kserokopia świadectw nadania uprawnień zawodowych w zakresie 1 i 2,

7) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru, kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności ),

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

9) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym  zatrudnienie na danym stanowisku,

10) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm. )”,

11) w przypadku osoby posiadającej stopień niepełnosprawności wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a ( sekretariat lub BOK ), lub pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 30 listopada 2017r. r. w  zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

  „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Geodety Powiatowego – Kierownika  Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie

   Powiatowym w Mońkach w wymiarze pełnego etatu “  oraz  imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

 8. Dodatkowe informacje.

 1) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie

   określonym w pkt 7 nie będą rozpatrywane.
 2) sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach,  na kopercie oznakowanej jak omówiono w  punkcie 7 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa,

 3) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną  w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu

   o naborze;

 4) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie  poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz

   o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru     

5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej

   Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

 

                                                                                               STAROSTA

                                                                           mgr  Andrzej Franciszek Daniszewski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2017-11-15

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2017-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2017-11-15