UCHWAŁA  Nr 113/234/2013
ZARZĄDU  POWIATU  W MOŃKACH 
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w  sprawie  ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Na podstawie art. 36a ust.1 i 2  w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze  zm.) oraz w związku z § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2010r. Nr 60, poz. 373 ze zm.) Zarząd Powiatu w Mońkach uchwala co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, Pl. 11 Listopada 37, 19-110 Goniądz na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Monieckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1. Starosta  Joanna Kulikowska /podpis nieczytelny/                                                          

Członkowie Zarządu:

2. Stanisław Citko /podpis nieczytelny/
                                                                                    
3.  Dariusz Jaworowski /podpis nieczytelny/

4.  Mirosław Radomski /podpis nieczytelny/

 

Załącznik do Uchwały Nr 113/234/ 2013
Zarządu Powiatu w Mońkach
z dnia  25  kwietnia  2013r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd   Powiatu   w   Mońkach
ogłasza  konkurs  na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Centrum  Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, Pl. 11 Listopada 37, 19-110 Goniądz.

Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie ragulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.) 

1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył   studia  magisterskie  i  posiada  przygotowanie  pedagogiczne  oraz  kwalifikacje   do   
zajmowania stanowiska nauczyciela w danej  placówce;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.  1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.168).

2. Wymagane dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki;
2) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a)stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa  w   art. 31 ust. 1 pkt 4   ustawy   z   dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.168);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572);
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:   Starostwo Powiatowe, 19-100  Mońki, ul. Słowackiego 5a.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Zarząd Powiatu w Mońkach.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie.

Starosta Moniecki

Joanna Kulikowska

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-04-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-04-25

Data modyfikacji: 2013-04-25

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-04-25