Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Dom kombatanta” w Mocieszach,
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego

 

Nazwa i adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach
Mociesze 4A, 19-124 Jaświły
Nazwa stanowiska: główny księgowy
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
Mociesze 4A, 19-124 Jaświły
Rodzaj umowy:umowa o pracę


Na stanowisko kandydować może osoba, która:

1. jest obywatelem polski;
2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
4. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
5. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
6. osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
7. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
9. spełnia jeden z poniższych warunków:
1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
2) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
3) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1. wiedza z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisy o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów  dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych oraz aktów prawnych regulujących funkcjonowanie domu pomocy społecznej,
2. znajomość procedur administracyjnych (Kpa)
3. biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych.


Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
2. znajomość przepisów podatkowych,
3. znajomość przepisów płacowych,
4. znajomość przepisów ZUS,
5. znajomość przepisów KPA,
6. znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowy,
7. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
8. znajomość obsługi programów komputerowych m.in. Płatnik, programów księgowo–kadrowych,
9. komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność,
10. samodzielność w podejmowaniu decyzji,
11. umiejętność prawidłowej organizacji pracy,
12. odporność na stres,
13. mile widziane doświadczenie w księgowości w jednostce sfery budżetowej, w tym również w jednostce pomocy społecznej,


Zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
1) Zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
2) Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
4. Opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.
5. Sporządzanie bilansów finansowych ich realizacja.
6. Opracowywanie planów finansowych i ich realizacja.
7. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej do poszczególnych kont rozrachunkowych na podstawie zakładowego planu kont.
8. Nadzór nad sporządzaniem list płac oraz prawidłowym rozliczaniem należnych podatków.
9. Nadzór nad prawidłowym i rzetelnym ustalaniu składek ZUS oraz Fundusz Pracy.
10. Zapewnienie prawidłowego prowadzenie kasy Domu.
11. Opracowywanie analiz stanu majątkowego Domu i wyników finansowych.
12. Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowo-księgowej.
13. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki.
14. Zapewnienie terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań.
15. Prowadzenie kontroli wewnętrznej polegającej na badaniu legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów.
16. Nadzór nad prawidłowością dowodów księgowych niezbędnych do wykonywanych operacji gospodarczo –finansowych.
17. Prowadzenie spraw związanych z depozytami mieszkańców.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku dwupiętrowym wyposażonym w windę i pozbawionym barier architektonicznych. Pomieszczenie biurowe może powodować ograniczenia w poruszaniu się na wózku inwalidzkim. Praca biurowa, przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Pracownik na tym stanowisku narażony jest na czynniki stresogenne wynikające ze złożoności zadań, odpowiedzialności oraz bardzo często presji czasu w zakresie wykonywanych zadań.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1. CV z opisem dotychczasowej działalności,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
6. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy
7. kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,
8. pisemne oświadczenia kandydata/ki
1) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
2) że nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć oryginał aktualnego zaświadczenia o niekaralności uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego),
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
10. dodatkowo kandydat/ka może przedłożyć opinie o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy

Kandydat/ka może być zobowiązany/a do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 4-7, pod rygorem wykluczenia z konkursu. O wykluczeniu informuje się kandydata/kę pisemnie lub w inny sposób.


Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście do sekretariatu DPS „Dom Kombatanta” w godz. 8:00 –15:00 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 09.05.2014 r. na adres:

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach
Mociesze 4A
19-124 Jaświły

Z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Głównego Księgowego”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 09.05.2014 r. do godz. 15:00.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata/ki wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych

Inne informacje:

Informacja o osobach zakwalifikowanych i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP ( http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach i tablicy informacyjnej w DPS „Dom kombatanta” w Mocieszach.


Mociesze, dn. 28.04.2014 r.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” w Mocieszach
Katarzyna Zamojtuk-Sak

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Zamojtuk - Sak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom kombatanta” w Mocieszach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-04-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-04-29

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-04-29

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-04-29