STAROSTA MONIECKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Specjalisty ds. dróg i mostów w Wydziale Zarząd Dróg

w Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul.Słowackiego 5a

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie min. średnie techniczne w specjalności drogowej,

2) nie karanie za przestępstwo umyślne,

3) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

4) posiadanie obywatelstwa polskiego,

5) ukończenie 18 roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) praktyka w zawodzie w zakresie kierowania robotami drogowo-mostowymi – min. 5 lat,

2) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – preferowane minimum 2 lata,

3) posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowo-mostowej.

4) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem,

5) prawo jazdy kat.B.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)       Kierowanie pracą brygad pracujących przy utrzymaniu i remontach dróg i mostów.

2)       Pełnienie funkcji kierownika robót nad robotami budowlanymi wykonywanymi bezpośrednio przez służby drogowe Zarządu Dróg.

3)       Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych powierzonymi zewnętrznym jednostkom.

4)       Prowadzenie całokształtu spraw związanych z materiałowym i finansowym rozliczeniem robót.

5)       Czuwanie nad przestrzeganiem zgodności wykonywanych robót z dokumentacją oraz zgodności robót z normami technicznymi.

6)       Przygotowywanie materiałów do komisyjnego odbioru robót.

7)       Prowadzenie dokumentacji na roboty drogowe.

8)       Nadzór nad prawidłowym oznakowaniem prowadzonych robót drogowo-mostowych.

9)       Nadzór  w zakresie prawidłowości zastosowania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych.

10)   Kontrola nad prawidłowością zastosowania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych.

11)   Prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub świadectwo),

4) kserokopia dowodu osobistego,

5) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych,

6) kserokopia prawa jazdy,

7) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

8) kwestionariusz osobowy,

9) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),

10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

11)  zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

12) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”..

13) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje, opinie itp.

 

 

5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 20.04.2007r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. dróg i mostów w Wydziale Zarząd Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach”.

 

2. Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

 

3. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umwp-podlasie.pl/bip/powiat/monki/) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

 

WICESTAROSTA

 /-/ mgr inż. Jan Zabielski

 

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-04-03

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-04-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-04-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-04-04