Dom Pomocy Społecznej w Mońkach
ul. PCK 15
19 – 101 Mońki

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
starszy referent ds. pracowniczo – administracyjnych – w wymiarze pełnym 1 etat

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) znajomość obsługi komputera w zakresie Windows, MS – Word, Internet, Lex,
c) znajomość obsługi urządzeń biurowych: fax, xero,
d) znajomość przepisów prawa w zakresie: Kodeksu postępowania administracyjnego, pomocy społecznej, prawa pracy,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
f) posiadanie obywatelstwa polskiego,
g) ukończenie 18 roku życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
h) kandydat nie może być osobą skazaną za przestępstwa umyślne.

2.Wymagania dodatkowe:
a) praktyki i staże związane z pracą w zawodzie,
b) umiejętność samodzielnego korzystania z przepisów prawa,
c) doświadczenie w administracji ( co najmniej pół rok pracy na podobnym stanowisku),
d) umiejętność obsługi programu Kadry,
e) samodzielność i kreatywność,
f) wiedza z zakresu prawa pracy.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie akt osobowych pracowników i innych dokumentów związanych z ich zatrudnieniem,
b) prowadzenie archiwum zakładowego,
c) prowadzenie kartotek wyposażenia pracowników, ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia,
d) obsługa sekretariatu ( prace kancelaryjno – biurowe, sporządzanie pism i dokumentów, obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej),
e) układanie harmonogramów i rozliczanie czasu pracy,
f) opracowywanie projektów regulaminów, instrukcji i zakresu czynności,
g) opracowywanie planów szkoleń personelu,
h) prowadzenie spraw związanych z prawem zamówień publicznych.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom),
d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
e) opinie, referencje, kursy,
f) kwestionariusz osobowy,
g) kserokopia dowodu osobistego,
h) zaświadczenie lekarskie bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na stanowisku Starszego Referenta,
i) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne ( w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności ),
j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
k) oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach ul. PCK 15, lub pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Mońkach, 19 – 101 Mońki, ul. PCK 15, w terminie do dnia 31 października 2007r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta ds. pracowniczo – administracyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach”.
2. Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.
3. Aplikacje które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 5a i DPS w Mońkach przy ul. PCK 15.
 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

-//- Alicja Zawistowska

Metryka strony

Udostępniający: P. Alicja Zawistowska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-10-15

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-10-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-15