Ogłoszenie o naborze

STAROSTA MONIECKI

OGŁASZA NABÓR Nr 2/2019

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektora w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji  Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w  Mońkach ul. Słowackiego 5a,  w wymiarze pełnego etatu

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie techniczne: wyższe lub średnie, np.: budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, geodezja;

-w przypadku kiedy kandydat posiada wykształcenie średnie, wymogiem dodatkowym niezbędnym jest trzyletni ogólny staż pracy;

2) znajomość zagadnień i przepisów z zakresu:

a) ustawy o samorządzie powiatowym,

b) ustawy prawo budowlane,

c) ustawy o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

d) ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

3) posiadanie nieposzlakowanej opinii;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku;

6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

7) obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do objęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wymagania dodatkowe (preferowane) :

1) staż pracy w administracji publicznej;

2) obowiązkowość, samodzielność, sumienność;

3) umiejętność planowania i koordynowania pracy;

4) inicjatywa, zaangażowanie w działaniu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1 Prowadzenie spraw z zakresu Prawa budowlanego z terenu gmin: Goniądz, Krypno, Knyszyn,  miasto Mońki, w tym w szczególności:

1)Sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami wniosków oraz prowadzenie postępowań w sprawach:

a) zatwierdzenia projektu budowlanego,

b) pozwolenia na budowę,

c) pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego,

d) zmiany, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub przeniesienia na rzecz innego inwestora pozwolenia na budowę,

e) obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia,

f) obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów podlegających zgłoszeniu,

g) sprzeciwu do zgłoszenia,

h) niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;

2) Przyjmowanie i sprawdzanie zgłoszeń:

a) budowy obiektów i wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia,

b) rozbiórki nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,

c) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;

3) Występowanie do właściwego ministra o upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych;

4) Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę;

5) Prowadzenie rejestru  przyjętych zgłoszeń;

6) Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa informacji o:

a) dokonaniu zgłoszenia wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych,

b) dacie wniesienia sprzeciwu lub braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń,

2. Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych prowadzenie postępowań w sprawach wydawania decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

3. Na podstawie ustawy o własności lokali przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokalu mieszkalnego.

4. Potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę, Wicestarostę i Kierownika Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu czerwcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mońkach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekraczał 6 %.

5. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) praca administracyjno – biurowa, wykonywana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) praca jednozmianowa,  czas pracy zgodny z 8 – godzinną dobową i 40 – godzinną tygodniową normą czasu pracy;

3) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych;

4) na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne ani szkodliwe dla zdrowia;

5) praca samodzielna ale wymagająca umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami Starostwa.

 6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia),

4) świadectwa pracy (kserokopia) lub zaświadczenia dokumentujące staż pracy,

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym  zatrudnienie na danym stanowisku,

9) w przypadku osoby posiadającej stopień niepełnosprawności wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Uwaga: Oświadczenia niezbędne do naboru winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

7. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a ( sekretariat lub BOK ), lub pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 29 lipca 2019r. do godz.15.30 w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

     „Dotyczy naboru Nr 2/2019 na stanowisko Podinspektora  w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji  Starostwa Powiatowego w Mońkach z  siedzibą w Mońkach ul.  Słowackiego 5a,  w wymiarze pełnego etatu“

 oraz  imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

8. Dodatkowe informacje.

1) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną; aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt 7 nie będą rozpatrywane;


2) sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach,  na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 7 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa;

3) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze;

4) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru;

5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej  Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

                                                                                                 Starosta

Mońki, 18  lipca, 2019r.                                                        /-/ Błażej Buńkowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2019-07-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-07-18

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-07-18