STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
c) nie karanie za przestępstwo umyślne,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,
f) ukończenie 18 roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a) preferowany staż pracy min.3 lata
b) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem,
c) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych.
d) znajomość języka obcego w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na komunikowanie się.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Podejmowanie działań i koordynowanie współpracy z zagranicą,
2) Uczestnictwo w projektowaniu i zarządzaniu projektami – prowadzenie dokumentacji, przygotowanie umów, kontrola merytoryczna,
3) Zbieranie informacji o dostępnych środkach finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
4) Promowanie programów pomocowych możliwych do wdrażania w powiecie,
5) Prowadzenie dokumentacji Wydziału, archiwizacja dokumentów,
6) Współpraca z jednostkami samorządowymi w ramach działań wydziału,
7) Promocja powiatu.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie wyższe (dyplom),
d) dokument poświadczający znajomość języka obcego, w przypadku jego braku przeprowadzona będzie praktyczna weryfikacja znajomości języka,
e) kserokopia dowodu osobistego,
f) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
g) kwestionariusz osobowy,
h) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
j) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
k) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”

5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 03.03. 2008r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru
na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach
ul. Słowackiego 5a ”

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

2. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

Starosta Moniecki

-//- Zbigniew Męczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Męczkowski - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-02-19

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-02-19

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-02-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-02-19