STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Mickiewicza 52.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe techniczne,
b) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
c) nie karanie za przestępstwo umyślne,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawnych w zakresie budownictwa i drogownictwa,
b) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność,
e) doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej,
f) preferowany staż pracy związany z zarządzaniem i utrzymaniem dróg

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Wiosenno - jesienny przegląd znaków drogowych,
2) Nadzór nad organizacją ruchu na drogach publicznych,
3) Załatwianie spraw dotyczących wypadków drogowych,
4) Prowadzenie ewidencji dróg lądowych i mostów,
5) Prowadzenie dzienników objazdów dróg oraz protokołów kontroli okresowej stanu technicznego dróg,
6) Prowadzenie wymaganych prawem przeglądów obiektów inżynierskich,
7) Ewidencja robót niekosztorysowanych,
8) Współpraca z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego ,
9) Umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – wydawanie zezwoleń,
10) Ewidencja dróg wodnych i urządzeń infrastruktury transportowej na tych drogach,
11) Prowadzenie rejestru tymczasowej organizacji ruchu,
12) Prowadzenie rejestracji stałej organizacji ruchu,
13) Prowadzenie rejestru dokumentacji projektowej,
14) Przygotowywanie dokumentacji do prowadzenia robót drogowych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
15) Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego,
16) Opracowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót drogowych,
17) Prowadzenie bieżącej ewidencji robót utrzymaniowych,
18) Sporządzanie informacji o drogach publicznych i przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
19) Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich,
20) Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
21) Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych.
22) Opracowywanie planów zimowego utrzymania dróg.
23) Koordynacja i kontrola realizacji porozumień z gminami,
24) Prowadzenie spraw terenowo - prawnych i administracyjnych związanych z planowanymi inwestycjami.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie wyższe ( dyplom ),
d) kserokopia dowodu osobistego
e) kwestionariusz osobowy,
f) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru
kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych,
h) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia
umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
i) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
j) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”..

5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 12.11. 2008r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Mickiewicza 52 ”

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

2. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

Starosta
-//- Zbigniew Męczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Męczkowski - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-10-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-10-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-10-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-10-28