STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY


Referenta w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Mickiewicza 52

 


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie min. średnie,
b) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
c) nie karanie za przestępstwo umyślne,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,
f) ukończenie 18 roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a) preferowany staż pracy min. 5 lat w tym staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
b) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem,
c) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie i organizowanie zabezpieczenia socjalnego w ramach posiadanych środków na ten cel dla pracowników Wydziału Dróg,
2) Prowadzenie spraw osobowych (prowadzenie listy obecności, przyjmowanie podań o urlop),
3) Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji dotyczącej Wydziału,
4) Zaopatrzenie w sprzęt i materiały biurowo – techniczne pracowników Wydziału
5) Realizowanie zadań służby informacyjnej,
6) Prowadzenie ewidencji wydanych kart drogowych,
7) Wypełnianie zbiorczych miesięcznych kart rozchodu paliwa i rozliczanie materiałów pędnych,
8) Sporządzanie opracowań dotyczących wydawania zezwoleń na wycinkę drzew,
9) Organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych oraz przebiegu tej pracy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna ( Dz.U.Nr 56, poz.544 ),

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub świadectwo),
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
f) kwestionariusz osobowy,
g) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
i) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
j) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”..


5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 27.12. 2007r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Mickiewicza 52 ”

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

2. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.Starosta Moniecki

-//- Zbigniew Męczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Męczkowski - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-12-13

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-12-13

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-12-13

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-12-13