STAROSTA MONIECKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Podinspektora w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Mońkach ul. Słowackiego 5a


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie min. średnie techniczne o specjalności : architektura, budownictwo ogólne itp,

b) nie karanie za przestępstwo umyślne,

c) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

e) posiadanie obywatelstwa polskiego,

f) ukończenie 18 roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.


2. Wymagania dodatkowe :

a) doświadczenie na stanowisku urzędniczym – preferowane minimum 5 lat,

b) kursy, szkolenia, posiadanie uprawnień specjalistycznych przydatnych do wykonywanej pracy na stanowisku,

c) praktyki i staże związane z pracą w zawodzie,

d) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem,

e) umiejętność obsługi programów komputerowych w podstawowym zakresie,

f) samodzielność i kreatywność.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego przypisanych do kompetencji starosty obejmujących miasto i gminę Mońki, gminę Trzcianne, gminę Jaświły oraz gminę Jasionówka w tym w szczególności:

 

 1. Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą – Prawo budowlane.

 2. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

 3. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwa od warunków technicznych jakimi powinni odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 4. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

 5. Opracowanie projektów postanowień określonych ustawą- Prawo budowlane .

 6. Opracowanie decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.

 7. Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 8. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów zagospodarowania przestrzennego , odnoszących się do obszaru w/w gmin.

 9. Potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.

 10. Stwierdzenie i potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego lokalu mieszkalnego dla celów dodatku mieszkaniowego.

 11. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, rejestru wydanych decyzji pozwolenia na budowę, rejestru zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, rejestru zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dla obszarów odnoszących się do w/w gmin.

 12. Prowadzenie statystyki w zakresie prawa budowlanego.

 13. Wydawanie z upoważnienia Starosty Monieckiego decyzji w zakresie spraw określonych zakresem zadań ( po odbyciu niezbędnej praktyki na stanowisku pracy).


4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub świadectwo),

d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

d) kwestionariusz osobowy,

e) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),

f) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na składanie oświadczenia majątkowego - w związku z zamiarem Pracodawcy upoważnienia pracownika do wydawania w jego imieniu decyzji,

h) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej - w związku z lit. g,

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje, opinie itp.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą; Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 


5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 27.10.2006r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Mońkach”.

2. Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

3. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umwp-podlasie.pl/bip/powiat/monki/) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

STAROSTA

/-/ mgr Mirosław Paniczko

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-10-12

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-10-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-10-12