Ogłoszenie o naborze

STAROSTA MONIECKI

OGŁASZA NABÓR Nr 5/2017

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektora/Inspektora w Wydziale Budżetowo – Finansowym w  Starostwie Powiatowym  w Mońkach  z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a,  w wymiarze pełnego etatu.

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe – preferowany kierunek ekonomia, finanse i rachunkowość,

2) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym w naborze  stanowisku,

5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) co najmniej 2 letni staż pracy związany z księgowością budżetową.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane) :

1) posiadanie wiedzy w zakresie podstawowej znajomości następujących przepisów:

a) ustawy ochrony danych osobowych,

b) ustawy o finansach publicznych,

c) ustawy prawo zamówień publicznych,

d) ustawy o dostępie do informacji publicznej,

e) ustawy o rachunkowości,

2) obowiązkowość, samodzielność, sumienność,

3) umiejętność planowania i koordynowania pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kompletowanie, dekretowanie i oznaczanie dowodów księgowych do właściwego ich zaksięgowania w księgach rachunkowych,

2 )przyjmowanie dokumentów obliczenia opłaty z wydziału Geodezji i uzgadnianie z zestawieniem zbiorczym,

3) prowadzenie ewidencji księgowej dla Starostwa Powiatowego – jednostki budżetowej zgodnie z przyjętym planem kont,

4) terminowe naliczanie i ściąganie należności, dochodzenie roszczeń spornych,

5) naliczanie odsetek od nieterminowych płatności, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz przekazywanie dokumentów radcy prawnemu do egzekucji sądowej,

6) sporządzanie przelewów kontrahentom na podstawie otrzymanych i zatwierdzonych do zapłaty rachunków i faktur,

7) prowadzenie ewidencji analitycznej dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, PFRON,

8) archiwizacja dokumentów księgowych,

9) wykonywanie innych zadań nie objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez Skarbnika.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mońkach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6 % .      

5. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) praca administracyjno – biurowa, wykonywana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) praca jednozmianowa,  czas pracy zgodny z 8 – godzinną dobową i 40 – godzinną tygodniową normą czasu pracy,

3) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych,

4) na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne ani szkodliwe dla zdrowia,

5) praca samodzielna ale wymagająca umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami Starostwa.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia),

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

9) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”,

10) w przypadku osoby posiadającej stopień niepełnosprawności wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.       

7. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a ( sekretariat lub BOK ), lub pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 18 października 2017r. r. w  zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

  „Dotyczy naboru Nr 5/2017 na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Budżetowo-Finansowym w Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a, w wymiarze pełnego etatu. “

oraz  imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

8. Dodatkowe informacje.

1) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt 7 nie będą rozpatrywane,
2) sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach,  na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 7 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa,

3) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną   w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu   o naborze,

4) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru, 

5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

 

Starosta Moniecki

Andrzej Franciszek Daniszewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale organizacvyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2017-10-06

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2017-10-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2017-10-06