STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe geodezyjne
b) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
c) nie karanie za przestępstwo umyślne,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane) :
a) co najmniej 3-letni staż pracy przy pracach geodezyjno – kartograficznych,
b) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną z zajmowanym stanowiskiem,
c) znajomość obsługi komputerowych programów : EWOPIS, EWMAPA, MICROSTATION, OŚRODEK.
d) znajomość pakietu Microsoft Office,
e) znajomość środowiska Windows, program do obliczeń geodezyjnych Winkalk C – Geo,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Prowadzenie i obsługa numerycznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej z terenu powiatu monieckiego.
b) Obsługa programów komputerowych związanych z pracami geodezyjnymi – EWMAPA, MICROSTATION.
c) Udzielanie informacji i wydawanie danych dotyczących mapy numerycznej.
d) naliczanie opłat za usługi związane z prowadzeniem mapy numerycznej i ewidencyjnej

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie wyższe ( dyplom ),
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
f) kwestionariusz osobowy,
g) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
i) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
j) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”..

5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 28.05. 2008r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru
na stanowisko Geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach
ul. Słowackiego 5a ”

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

2. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

w/z Starosty

-//- mgr inż. Jan Zabielski

Wicestarosta

Metryka strony

Udostępniający: Jan Zabielski - Wicestarosta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-05-14

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-05-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-05-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-05-14