Ogłoszenie o naborze

STAROSTA MONIECKI

OGŁASZA NABÓR Nr 2/2018

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektora w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji  Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w  Mońkach ul. Słowackiego 5a,  w wymiarze pełnego etatu.

1.Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do  czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw  publicznych;
3) wykształcenie wyższe, preferowane  z zakresu ochrony środowiska,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,

6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7) obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do objęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8) staż pracy w administracji publicznej.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane) :

1) co najmniej 2 letni staż pracy w administracji publicznej;

2) posiadanie wiedzy w zakresie podstawowej znajomości następujących przepisów:

     a) ustawy o samorządzie powiatowym,

     b) ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

     c) ustawy o odpadach,

     d) ustawy o ochronie danych osobowych;

     e) ustawy o ochronie przyrody,

     f) ustawy o rybactwie śródlądowym,

     g) ustawy  prawo zamówień publicznych;

     h) ustawy o dostępie do informacji publicznej,

     i) ustawy prawo ochrony środowiska ;

3) obowiązkowość, samodzielność, sumienność,

4) umiejętność planowania i koordynowania pracy,

5) inicjatywa, zaangażowanie w działaniu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o rybactwie śródlądowym, a w szczególności:

1)      opiniowanie programów ochrony środowiska,

2)      przyjmowanie od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wyników pomiarów o stwierdzonych naruszeniach standardów jakości gleby lub ziemi,

3)      prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy, prowadzenie rejestru informacji o takich terenach,

4)      ustalanie wysokości odszkodowania dla osób poszkodowanych na skutek wprowadzenia ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów ochrony środowiska,

5)      prowadzenie postępowań w sprawach utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, które nie są przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz w których nie eksploatuje się instalacji kwalifikowanych jako takie przedsięwzięcia,

6)      przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji,

7)      nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązków w zakresie prowadzenia i przedkładania pomiarów wielkości emisji oraz nakładanie innych obowiązków, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,

8)      przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia,

9)      prowadzenie postępowań w sprawie sprzeciwu wobec przystąpienia do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

10)  prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;

11)  prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia na zarządzającego drogą, linią kolejową dodatkowych pomiarów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją obiektów oraz nałożenie obowiązku przedkładania dodatkowych wyników pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku jeżeli przeprowadzone kontrole substancji lub energii w środowisku emitowane w związku z eksploatacją obiektu dowodzą przekroczenia standardów jakości środowiska,

12)  wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

13)  przyjmowanie dokumentów potwierdzających zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku,

14)  prowadzenie postępowań o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji,

15)  ustalanie odszkodowania w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia w okolicznościach określonych w ustawie,

16)  orzekanie o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia, jeżeli prowadzący instalację usunął negatywne skutki w środowisku powstałe w wyniku prowadzonej działalności lub jeżeli skutki takie nie wystąpiły,

17)  orzekanie o przeznaczeniu wniesionego zabezpieczenia na usunięcie negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności, w razie stwierdzenia, iż nie usunięto ich w wyznaczonym terminie,

18)  prowadzenie postępowań kompensacyjnych i wydawanie, cofanie, ograniczanie bez odszkodowania oraz stwierdzanie wygaśnięcia pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza,

19)  nakładanie na prowadzących instalacje obowiązków sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,

20)  nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska obowiązków podjęcia działań ograniczających oddziaływanie na środowisko, ograniczających jego zagrożenie, zmierzających do przywrócenia środowiska do stanu właściwego, uiszczenia kwoty pieniężnej na rzecz budżetów właściwych gmin,

21)  prowadzenie kontroli w sprawie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

22)  występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,

23)  współpraca ze służbami ochrony środowiska i sanitarnym,

24)  prowadzenie postępowań w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów;

25)  wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

26)  rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,

27)  prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gmin,

28)  prowadzenie postępowań w sprawie wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzew lub krzewów, bądź za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

29)  prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów, eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,

30)  udzielanie zgody na odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych po uzgodnieniu z właściwym zarządcą infrastruktury,

31)  prowadzi działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną w dziedzinie ochrony przyrody,

32)  udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie,

33)  prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa,

34)  prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla scalania, wymiany lub podziału gruntów, w tym: stwierdzanie obowiązku przeprowadzenia takiej oceny, prowadzenie uzgodnień i zasięganie opinii, wydawanie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia lub decyzji o ich zmianie, podawanie do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji,

35)  przedkładanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska corocznej informację o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych ocen,

36)  przyjmowanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla Powiatu,

37)  udzielanie informacji i udostępnianie organom Inspekcji Ochrony Środowiska dokumentów i danych związanych z ochroną środowiska,

38)  współdziałanie przy wykonywaniu czynności kontrolnych, wnioskowanie o ich przeprowadzenie przez Inspekcję oraz wymiana informacji w tym zakresie.

39)  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę, Wicestarostę i Kierownika Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie  Powiatowym w Mońkach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i

       społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  przekraczał 6 %.

5. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) praca administracyjno – biurowa, wykonywana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) praca jednozmianowa,  czas pracy zgodny z 8 – godzinną dobową i 40 – godzinną tygodniową normą czasu pracy;

3) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych;

4) na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne ani szkodliwe dla zdrowia;

5) praca samodzielna ale wymagająca umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami Starostwa.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia),

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 6) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),

 7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 8) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym  zatrudnienie na danym stanowisku,

 9) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902.)”,

10) w przypadku osoby posiadającej stopień niepełnosprawności wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 Oświadczenia niezbędne do naboru winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

7. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a ( sekretariat lub BOK ), lub pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 30 stycznia 2018r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

 „Dotyczy naboru Nr 2/2018 na stanowisko Podinspektora  w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji  Starostwa Powiatowego w Mońkach z  siedzibą w Mońkach ul.  Słowackiego 5a,  w wymiarze pełnego etatu “

oraz  imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

8. Dodatkowe informacje.

1) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt 7 nie będą rozpatrywane.
2) sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach,  na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 7 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa,

3) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze;

4) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz  o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru;

5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

 

 Starosta

-//- Andrzej Franciszek Daniszewski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-01-17

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-01-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-01-17