Ogłoszenie o naborze

STAROSTA MONIECKI

OGŁASZA NABÓR Nr 2/2017

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektora/Inspektora w Referacie Komunikacji  Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w  Mońkach ul. Słowackiego 5a, na czas określony w wymiarze pełnego etatu.

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe,

2) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,

5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) staż pracy w administracji publicznej.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane) :

1) posiadanie wiedzy w zakresie podstawowej znajomości następujących przepisów:

a) ustawy ochrony danych osobowych;

b) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

c) ustawy o dostępie do informacji publicznej,

d) ustawy o ruchu drogowym;

2) obowiązkowość, samodzielność, sumienność,

3) umiejętność planowania i koordynowania pracy,

4) inicjatywa, zaangażowanie w działaniu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów,

2) załatwianie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,

3) przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,

4) załatwianie spraw związanych z wyrejestrowywaniem pojazdów,

5) załatwianie spraw związanych ze zwrotem dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,

6) załatwianie spraw związanych ze zmianami danych zawartych w pojazdach rejestrowanych,

7) przyjmowanie zgłoszeń zbycia pojazdów,

8) załatwianie spraw związanych z czasowym wyrejestrowaniem pojazdu,

9) załatwianie spraw związanych z wydawaniem tablic wielokrotnego użytku,

10) przygotowywanie stosownych sprawozdań z ilości zarejestrowanych pojazdów z rozbiciem na poszczególne kategorie,

11) udzielanie odpowiedzi i współpraca z innymi organami w zakresie zarejestrowanych pojazdów,

12) kontrola i archiwizowanie przyjętych do rejestracji dokumentów,

13) przyjmowanie i zarządzanie drukami ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych,

14) spisywanie i przygotowywanie protokołów do usuwania zużytych tablic rejestracyjnych,

15) nadzór i kontrola nad stacjami kontroli pojazdów,

16) wydawanie, cofanie uprawnień oraz prowadzenie ewidencji diagnostów,

17) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Wydziału lub Starostę.

 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mońkach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6 % .

5. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) praca administracyjno – biurowa, wykonywana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) praca jednozmianowa,  czas pracy zgodny z 8 – godzinną dobową i 40 – godzinną tygodniową normą czasu pracy;

3) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych;

4) na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne ani szkodliwe dla zdrowia;

5) praca samodzielna ale wymagająca umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami Starostwa.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia),

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym  zatrudnienie na danym stanowisku,

9) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902.)”,

10) w przypadku osoby posiadającej stopień niepełnosprawności wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a ( sekretariat lub BOK ), lub pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 18 października 2017r. r. w  zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

               „Dotyczy naboru Nr 2/2017 na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Referacie

              Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mońkach z  siedzibą w Mońkach ul.

              Słowackiego 5a, na czas określony w wymiarze całego etatu “

oraz  imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

8. Dodatkowe informacje.

1) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt 7 nie będą rozpatrywane.
2) sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach,  na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 7 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa,

3) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu

o naborze;

4) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru;

5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej

Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

Starosta Moniecki

Andrzej Franciszek Daniszewski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale organizacvyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2017-10-06

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2017-10-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2017-10-06