STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY


Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a.

 


 

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
c) nie karanie za przestępstwo umyślne,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2. Wymagania dodatkowe (preferowane) :
a) preferowany staż pracy przy pracach geodezyjno – kartograficznych – minimum 1 rok
b) znajomość przepisów prawnych i zagadnień związanych z problematyką geodezyjną,
c) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych ( EWOPIS, OŚRODEK )
d) doświadczenie w pracy, w jednostce samorządowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych powiatu monieckiego w systemie informatycznym EWOPIS, EWMAPA
2) Utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stałej aktualności poprzez :
- bieżące wprowadzanie zmian do treści opisowej i kartograficznej,
- sporządzanie wyrysów, wypisów i poświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- powiadamianie stosownych organów o wprowadzonych zmianach zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków
- sporządzanie zestawień i sprawozdań z danych objętych ewidencją gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych powiatu monieckiego.
3) Prowadzenie rejestru cen nieruchomości.
4) Załatwianie spraw dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów z jednostek ewidencyjnych powiatu monieckiego.
5) Wykonywanie niezbędnych czynności i przygotowywanie dokumentacji do wydania decyzji administracyjnych w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie wyższe ( dyplom ),
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
f) kwestionariusz osobowy,
g) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
i) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
j) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”..


5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

1.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100
Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 28.05. 2008r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru
na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach
ul. Słowackiego 5a ”

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

2. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul.
Słowackiego 5a w Mońkach. 

 

w/z Starosty

-//- mgr inż Jan Zabielski

Starosta

Metryka strony

Udostępniający: Jan Zabielski - Wicestarosta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-05-14

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-05-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-05-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-05-14