Ogłoszenie o naborze

STAROSTA MONIECKI

OGŁASZA NABÓR Nr 1/2018

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektora w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji  Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w  Mońkach ul. Słowackiego 5a,  w wymiarze pełnego etatu.

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe,

2) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,

5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do objęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) staż pracy w administracji publicznej.

 2. Wymagania dodatkowe (preferowane) :

1) posiadanie wiedzy w zakresie podstawowej znajomości następujących przepisów:

     a) ustawa o samorządzie powiatowym;

     b) ustawa o gospodarce nieruchomościami;

     c) ustawy o ochronie danych osobowych;

     d) ustawy  prawo zamówień publicznych;

     e) ustawy o dostępie do informacji publicznej;

     f) ustawy o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

     g) ustawy prawo budowlane;

     h) ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

2) obowiązkowość, samodzielność, sumienność,

3) umiejętność planowania i koordynowania pracy,

4) inicjatywa, zaangażowanie w działaniu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzeniu spraw z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w wyniku wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, na podstawie ustawy

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

3. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji i remontów budynków Starostwa Powiatowego.

4. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin na terenie Powiatu.

5. Archiwizowanie dokumentacji znajdującej się w Wydziale.

6. Wykonywanie innych zadań  zleconych przez Starostę, Wicestarostę i Kierownika Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mońkach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekraczał 6 %.

5. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) praca administracyjno – biurowa, wykonywana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) praca jednozmianowa,  czas pracy zgodny z 8 – godzinną dobową i 40 – godzinną tygodniową normą czasu pracy;

3) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych;

4) na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne ani szkodliwe dla zdrowia;

5) praca samodzielna ale wymagająca umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami Starostwa.

 6. Wymagane dokumenty:

           1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej,

           2) list motywacyjny,

           3) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia),

           4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

           5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 6) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),

 7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 8) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym  zatrudnienie na danym stanowisku,

 9) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902.)”,

 10) w przypadku osoby posiadającej stopień niepełnosprawności wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

      Oświadczenia niezbędne do naboru winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

7. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a ( sekretariat lub BOK ), lub pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 30 stycznia 2018r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

     „Dotyczy naboru Nr 1/2018 na stanowisko Podinspektora  w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji  Starostwa Powiatowego w Mońkach z  siedzibą w Mońkach ul.  Słowackiego 5a,  w wymiarze pełnego etatu“

   oraz  imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

8. Dodatkowe informacje.

1) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt 7 nie będą rozpatrywane.
2) sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach,  na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 7 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa,

3) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze;

4) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru;

5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej  Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

Starosta

-//- Andrzej Franciszek Daniszewski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-01-17

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-01-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-01-17