Ogłoszenie o naborze

STAROSTA MONIECKI

OGŁASZA NABÓR Nr 1/2017

NA STANOWISKO PRACY

            Informatyka w  Starostwie Powiatowym w Mońkach  z siedzibą w Mońkach ul.  Słowackiego 5a, na czas określony w wymiarze ½ etatu.

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe o kierunku informatyka,

2) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,

5) posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7) posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku, którego dotyczy nabór.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane) :

1) posiadanie wiedzy w zakresie podstawowej znajomości następujących przepisów:

a) ustawy ochrony danych osobowych,

b) stawy o ochronie informacji niejawnych,

c) rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego,

d) ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

e) ustawy o podpisie elektronicznym,

f) ustawy o dostępie do informacji publicznej,

2) obowiązkowość, samodzielność,

3) posiadanie umiejętności w zakresie programowania w języku php i html,

4) posiadanie doświadczenia w zakresie administracji stronami internetowymi opartymi na cms,

5) umiejętność obróbki grafiki rastrowej i wektorowej,

6) znajomość pakietu oprogramowania Corel, MS Office, LibreOffice, Gimp.

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mońkach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6 % .

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) praca administracyjno – biurowa, wykonywana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne ani szkodliwe dla zdrowia;

3) praca samodzielna ale wymagająca umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami Starostwa.

4) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6-ciu miesięcy.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) obsługa techniczna strony internetowej, baz MYSQL, konfiguracja kont pocztowych,

2)zapewnianie codziennego wsparcia technicznego dla użytkowników sieci w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania,

3) diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów z działaniem systemów i aplikacji serwerowych,

4) pomoc przy administrowaniu systemami serwerowymi,

5) pomoc przy administrowaniu oraz utrzymaniu infrastruktury sieciowej LAN,

6) pomoc przy administrowaniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie,

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku,

9) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902 )”.

7. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a ( sekretariat lub BOK ), lub pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 18 października 2017r. r. w  zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru Nr 1/2017

na stanowisko Informatyka w  Starostwa Powiatowego  w Mońkach z siedzibą w Mońkach 

 ul. Słowackiego 5a na czas określony w wymiarze ½ etatu.”

oraz  imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

8. Dodatkowe  informacje.
1) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt 7 nie będą rozpatrywane,
2) sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach,  na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 7 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa,

3)  informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o            naborze,
4) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru,

5)  Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

Starosta Moniecki

Andrzej Franciszek Daniszewski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale organizacvyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2017-10-06

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2017-10-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2017-10-06