W dniach 21-22 września 2009 r. przeprowadzono kontrolę w Pływalni Powiatowej w Mońkach. Kontrolę finansową - w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli oraz celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków rzeczowych i realizacji dochodów budżetowych za okres I-VIII 2009 r. - przeprowadził upoważniony przez Starostę Monieckiego pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Kontrolą objęto unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 21. poz. 591 ze zm.) oraz innych ustaw i przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej, a mianowicie funkcjonowanie:
1) zakładowego planu kont,
2) instrukcji wewnętrznej w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów,
2) instrukcji kasowej.

Kontroli poddano także przestrzeganie zasad zapisanych w Instrukcji obiegu i podpisywania dokumentów finansowo-księgowych.

Podczas kontroli stwierdzono, że w badanej jednostce nie prowadzi się systematycznie ksiąg pomocniczych-analitycznych do konta 201 rozrachunki z dostawcami i odbiorcami.

Zobowiązano Dyrektora i Głównego Księgowego do dostosowania zapisów ksiąg pomocniczych będących uzupełnieniem zapisów księgi głównej dla właściwego stosowania przepisów zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Protokół kontroli podpisano dnia 12 października 2009 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105) w godzinach pracy urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-03-04

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2010-03-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2010-03-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2010-03-04