28 marca 2007 r. pracownicy Oddziału Służb Zatrudnienia Podlaskiego UrzęduWojewódzkiego skontrolowali Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach. Kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20.04.2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie przyznawania i pozbawania statusu osoby bezrobotnej oraz wypłacania zasiłków w okresie od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Z ustaleń kontroli wynika, że przestrzegany był wymóg składania kompletu dokumentów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Prawidłowo badano wszystkie warunki określone w ustawowej definicji osoby bezrobotnej i prawidłowo ustalono, w zależności od posiadanego stażu, wysokość zasiłku oraz określono długość okresu jego pobierania. Ponadto stwierdzono, że zgodnie z wymogami ustawy wydawane były decyzje o skróceniu okresu pobierania zasiłku o czas jego nieprzysługiwania oraz decyzje o pozbawieniu statusu osoby bezrobotnej. Listy wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych sporządzone zostały prawidłowo i zatwierdzone do wypłaty przez upoważnionych pracowników Urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-10-26

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-10-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26