W dniach  17-18 października 2007 r. przeprowadzono kontrolę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mońkach. Kontrolę finansową - w zakresie przestrzegania procedur kontroli oraz prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz realizacji dochodów budżetowych za okres I-IX 2007 r. - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia;

- plany finansowe i sprawozdania,

- celowość dokonywania wydatków rzeczowych i zaciągania zobowiązań finansowych,

- zgodność naliczania płac z angażami pracowników,

- prawidłowość naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- terminowość przekazywania naliczonych składek do ZUS,

- realizację dochodów budżetowych i terminowość ich przekazywania na konto dochodów budżetu powiatu.

Kontrolą objęto również unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych ustaw i przepisów
regulujących zasady gospodarki finansowej, a mianowicie: 
1) instrukcję metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego,

2) zakładowy plan kont,

3) instrukcję inwentaryzacyjną.


Protokół kontroli podpisano dnia 24 października 2007 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-11-16

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-11-16

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-11-16

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-11-16