Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku skontrolowała w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach wykorzystanie środków publicznych na szkolenia bezrobotnych w latach 2005-2007. delegatura NIK w Białymstoku pozytywnie oceniła wykonywanie przez Urząd przepisów ustawy z dnia 20.042004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie szkoleń osób bezrobotnych. Zadania te realizowano w sposób zadowalający, a przyznane na nie środki finansowe wykorzystani gospodarnie i zgodnie z przeznaczeniem.

1. Zadania z zakresu planowania szkoleń wykonywane były przez Urząd właściwie.

2. Na pozytywną ocenę zasługuje stosowanie przez Urząd standardu usługi "Organizacja szkoleń", opracowanego w 2003 r. przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

3. Zadania z zakresu zlecania szkoleń wykonywano właściwie.

4. Efektywność szkoleń organizowanych przez PUP kształtowała się na zadowalającym poziomie.

5. Zadania w zakresie ewaluacji szkoleń realizowano w sposób niezadowalający. Z wyjątkiem oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wśród uczestników kursów nie prowadzono badań ankietowych dotyczących jakości szkoleń. Nie prowadzono takżedokumentacji pozwalającej na identyfikowanie problemów osób przeszkolonych po skierowaniu ich do pracy. Nie dokonywano również oceny poziomu satysfakcji pracodawców z kwalifikacji zdobytych przez osoby bezrobotne.

6. Wydatki na szkolenia ponoszone były przez Urząd w sposób gospodarny i zgodnie z przeznaczeniem.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi NIK wniósł o:

- przeprowadzenie kontroli jakości wszystkich organizowanych szkoleń,

- egzekwowanie od istytucji szkoleniowych ubezpieczeń uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- prowadzenie ewaluacji szkoleń na podstawie badań ankietowych uczestników kursów.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-10-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-10-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26