Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku skonrtolowała w 2007 roku utrzymanie oraz przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym "Promyk" w Goniądzu w latach 2004-2007 (I kwartał).

NIK pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz utrzymaniem w należytym stanietechniczno-użytkowym obiektu Ośrodka.

W ośrodku prawidłowo wykonywano obowiązki wynikające z ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, przy czym:

- w 2004 i 2006 r. nie zadbano o przeprowadzenie (co najmniej raz w roku), kontroli stanu technicznego elementów budynków oraz instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, w latach 2004-2005 także kontroli stanu technicznego instalacji gazowej oraz okresowej (co najmniej raz 5 lat) kontroli stanu technicznego i przyadtności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz jego otoczenia,

- według ustaleń PIP, w Ośrodku przestrzegano przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, PIP zobowiązała Ośrodek do usunięcia drobnych nieprawidłowości.

- w Ośrodku zapewniono uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a także z obiektów i urządzeń sportowych. Obiekt nie był przystosowany do pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną.

Przedstawiając ocenę i uwagi NIK wnosi o:

- przeprowadzanie corocznych kontroli, obejmujących sprawdzenie stanu technicznego elementów budynków oraz instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- przeprowadzenie kompleksowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

- prowadzenie książek obiektu budowlanego na zasadach obowiązujących w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-10-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-10-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26