W dniach 24-26 września 2007 r. przeprowadzono kontrolę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym "Promyk" w Goniądzu. Kontrolę finansową - w zakresie sprawdzenia wykonywania zaleceń pokontrolnych, ustalania i przestrzegania procedur kontroli, celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków rzeczowych, terminowości pobierania i odprowadzania do budżetu powiatu dochodów budżetowych oraz realizacji i wydatkowania dochodów własnych za okres I-VIII 2007 r. - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Kontrolą objęto i sprawdzono następujące zagadnienia:

- wykonanie zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym Nr BF.0913-7/2006,

- plany finansowe i sprawozdania,

- celowość dokonywania wydatków rzeczowych i zaciągania zobowiązań finansowych,

- realizację dochodów budżetowych i terminowość ich przekazywania na konto dochodów bydżetu powiatu,

- realizację dochodów własnych i celowość ich wykorzystania.

Kontrolą objęto również unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych ustaw i przepisów
regulujących zasady gospodarki finansowej, a także realizacji obowiązków Dyrektora jednostki, który jest odpowiedzialny za wykonanie określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej wynikających z ww. ustawy, a mianowicie:

1) instrukcję gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania,

2) instrukcję obiegu dokumentów księgowych,

3) instrukcję obrotu materiałowego i inwentaryzacji środków trwałych,

4) instrukcję inwentaryzacyjną,

5) dokumentację remontową,

6) zakładowy plan kont.

Badając wykonanie zaleceń pokontrolnych stwierdzono, że zostały one wykonane.

Zobowiązano Dyrektora kontrolowanej jednostki do:

1) sporządzenia kalkulacji kosztów odpłatności za ogrzewanie i wynajmowanych pomieszczeń na każdy sezon grzewczy,

2) skorygowanie błędnego księgowania dochodów budżetocyh i dostosowanie księgowań do stanu faktycznego i obowiązujacych zasad wynikających z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu powiatu, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych i zakładowego planu kont z uwzględnieniem odpowiednich kont syntetycznych i analitycznych oraz podziałki klasyfikacji budżetowej.

Protokół kontroli podpisano dnia 24 października 2007 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. Nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-11-16

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-11-16

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-11-16

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-11-16