Zarząd Powiatu Mońki dn. 17.11.2004 r.
w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a

 

BF.0913-3/2004

 

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego PROMYK w Goniądzu
Pan Sławomir Moczydłowski
 
 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W wyniku kontroli finansowej przeprowadzone w MOW w Goniądzu przez podinspektora Starostwa Powiatowego w Mońkach w zakresie prawidłowości dysponowania przyznanymi na 2004 rok środkami budżetowymi, w szczególności funduszu płac i naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz gospodarowania środkami specjalnymi stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz przekazano kontrolowanej jednostce.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości, na podstawie § 26 “Instrukcji kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu w Mońkach jednostkach sektora finansów publicznych” stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr 72/124/04 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 11 października 2004 r., zalecam:

  1. Uzupełnienie opisu zasad funkcjonowania kont w Planie kont stanowiącym załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 2/2002 z dnia 01.10.2002r.
  2. Sporządzenie kalkulacji kosztów wynajmu pomieszczeń oraz wyżywienia na jedną osobę i dla całej grupy korzystającej z pobytu w MOW.
  3. Zawieranie umów na piśmie dla każdego wynajmu pomieszczeń MOW i świadczenia usług. Ewentualne różnice rozliczać należy po zakończonym turnusie.
  4. Wprowadzenie ewidencji analitycznej według podziałek klasyfikacji budżetowej dla przychodów środków specjalnych.
  5. Wprowadzenie ewidencji analitycznej według podziałek klasyfikacji budżetowej do kosztów i wydatków środków specjalnych.
  6. Wprowadzenie analityki kosztów budżetowych według podziałek klasyfikacji budżetowej.
  7. Pobieranie gotówki do kasy do wysokości posiadanych dokumentów do zapłaty. W przypadku możliwości określenia wysokości wydatku, wypłacenie upoważnionej osobie zaliczki, którą później należy rozliczyć i dokonać ewentualnego zwrotu do kasy niewykorzystanej zaliczki, a następnie odprowadzić do banku na odpowiednie konto.
  8. Bezwzględne przestrzeganie konieczności sprawdzania pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzania dokumentów do zapłaty, przez osoby do tego upoważnione, przed ich zapłaceniem.
  9. Uzupełnienie brakujących podpisów osób zatwierdzających do zapłaty i sprawdzających pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym.
  10. Dokonywanie opisów na fakturach o przeznaczeniu danego zakupu, a także wskazanie artykułu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 29.01.2004 r.,) określającego tryb dokonania zamówienia publicznego.

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niewykonania proszę powiadomić Zarząd Powiatu w Mońkach w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia

Starosta
Mirosław Paniczko

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-01-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-01-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-01-17