W dniach 11-15 czerwca 2007 r. została przeprowadzona wizytacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach przez wizytatora Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Stwierdzono, że działalność diagnostyczna oraz udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach  prowadzona jest na dobrym poziomie.

Na podkeślenie i wyróżnienie zasługują m. in.:

- organizacja poradni zgodna z obowiązującymi przepisami oraz pełne przestrzeganie postanowień statutu,

- efektywne zarządzanie poradnią, zgodne z oczekiwaniami klientów,

- kontakty dyrektora z pracownikami,

- wysokie kwalifikacje i ciągłe doskonalenie zawodowe nauczycieli, uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego,

- organizacja, planowanie, systematyczność wewnętrznego doskonalenia,

- rozpoznawanie potrzeb środowiska w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i uwzględnianie jest w planowaniu,

- różne formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowane dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, oraz nauczycielom,

- duże zapotrzebowanie na terapię logopedyczną dzieci sześcioletnich,

- systematyczne prowadzenie dokumentacji w zakresie diagnozowania i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,

- realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych,

- wspieranie realizacji lokalnych programów profilaktyki,

- sprawna organizacja procesu diagnozowania oraz realizacja zadań poradni w zakresie opiniowania i orzecznictwa,

- właściwe przechowywanie i zabezpieczenie narzędzi diagnoz, testów psychologicznych i pedagogicznych znajdujących się w poradni przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione,

- prowadzony jest bieżący monitoring zapotrzebowania na różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,

- dobra baza lokalowa i wyposażenie poradni, które zapewniają warunki potrzebne do realizacji jej zadań statutowych i możliwości osiągania wysokiej jakości pracy,

- prowadzona wspólpraca zgodnie z zapotrzebowaniami szkół.

 

Celem wyeliminowania drobnych nieprawidłowości w stosunku do prawa oświatowego zalecono:

- dokonać zmian w statucie poradni dotyczącego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- wskazywać w Zarządzeniach dyrektora obowiązujące podstawy prawne,

- plan nadzoru pedagogicznego przedstawiać Radzie Pedagogicznej przed 15 września.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-10-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-10-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26