W dniach 27-29 października 2008 r. przeprowadzono kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach. Kontrolę finansową - w zakresie przestrzegania procedur kontroli oraz prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków rzeczowych i realizacji dochodów za okres I-IX 2008 r. - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Kontrolą objęto również unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych ustaw i przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej, a mianowicie funkcjonowanie:
1) Zakładowego Planu Kont,
2) wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych.
Kontroli poddano także przestrzeganie Instrukcji w sprawie udokumentowania operacji gospodarczych i wzorów podpisów osób uprawnionych do sprawdzania i zatwierdzania dokumentów finansowych.

Zobowiązano Dyrektora i Głównego Księgowego do uzupełnienia opisów wskazujących cel i miejsce przeznaczenia dokonanego wydatku, a także do prawidłowej klasyfikacji poniesionych wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w rozporządzeniu Min. Fin. Z dnia 14.06.2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Protokół kontroli podpisano dnia 14 listopada 2008 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-12-10

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-12-10

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-12-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-12-10