OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zadania:

I. Usuwania pojazdów z drogi i umieszczenia usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym.

II. Prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) w art. 130a, ust. 5a – 5d określa warunki, w oparciu o które następuje wybór najkorzystniejszej oferty i wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony, na którym umieszcza się pojazd. Wyznaczenie następuje na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. Starosta może wyznaczyć więcej niż jedną jednostkę. Ostateczną wysokość opłat za usunięcie pojazdu oraz za jego parkowanie na parkingu strzeżonym ustala Rada Powiatu w drodze uchwały. Starosta Moniecki zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 130a, ust. 5a i 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) w dwóch zakresach dotyczących wyznaczania jednostki do:

I. Usuwania pojazdów z drogi i umieszczenia usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym.

II. Prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego.

 

I. OFERTA DOTYCZĄCA USUWANIA POJAZDÓW Z DROGI I UMIESZCZANIA USUNIĘTEGO POJAZDU NA PARKINGU STRZEŻONYM WINNA ZAWIERAĆ:

1. Dokument określający status jednostki, będącej osobą prawną lub nie posiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość osoby w przypadku osoby fizycznej.

2. Standard wyposażenia i oznakowania pojazdu przeznaczonego do usuwania lub przemieszczania pojazdów.

3. Liczbę i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów, stosownie do wielkości obszaru powiatu monieckiego.

4. Deklarację jednostki, dotyczącą czasu przybycia na miejsce zdarzenia, licząc od momentu zgłoszenia zlecenia (podać minimalny i maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia w zależności od odległości).

5. Oświadczenie o zobowiązaniu jednostki do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi wg wzoru określonego w zał. Nr 1.

6. Proponowaną cenę usługi wg wzoru określonego w zał. Nr 2.

7. Opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego policji  w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z policją.

 

II. OFERTA DOTYCZĄCA PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO WINNA ZAWIERAĆ:

1. Tytuł prawny do dysponowania odpowiednio utwardzonym placem z możliwością wyznaczenia miejsc do parkowania wszystkich rodzajów pojazdów z określeniem:

a) standardu wyposażenia parkingu strzeżonego, a zwłaszcza rodzaj ogrodzenia, oświetlenie i monitoring,

b) liczby miejsc do parkowania pojazdów,

c) proponowanego rodzaju zabezpieczenia pojazdów,

d) warunków utrzymania pojazdów, a zwłaszcza pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi,

e) miejsce położenia parkingu.

2. Oświadczenie jednostki do realizacji każdego zlecenia umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym wg wzoru określonego w zał. Nr 3.

3. Opinię  właściwego miejscowo komendanta powiatowego policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z policją.

4. Proponowaną cenę usługi wg wzoru określonego w zał. Nr 2.

 

III. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Oferty należy przygotować oddzielnie:

a) w oparciu o specyfikację wymienioną w I części ogłoszenia – do usuwania pojazdów z drogi,

b) w oparci o specyfikację wymienioną w II części ogłoszenia – do prowadzenia parkingu strzeżonego.Oferta powinna znajdować się w zamkniętej zapieczętowanej kopercie z napisem „HOLOWANIE” lub „PARKING”.

2. Do udzielania informacji i konsultowania się z Oferentami upoważniony jest p.o. Kierownika Referatu Komunikacji – Wiesław Jarocki – telefon 85 727 88 18, w dni robocze od 8:00 do 15:00.

3. Ofertę należy złożyć w siedzibie  Ogłaszającego w sekretariacie - I piętro Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki  lub przesłać pocztą na adres Ogłaszającego.

4. Termin składania ofert upływa z dniem 2 września 2013 r. o godz. 10.00.

5. Wszystkie oferty otrzymane przez Ogłaszającego po terminie określonym w pkt. 4 zostaną zwrócone bez otwierania.

7. Oferty muszą być wypełnione w języku polskim. Oferta z załącznikami wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi i przepisami prawa.

8. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

9. Strony oferty powinny być ponumerowane. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone.

 

IV. DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców.

 

V. INFORMACJE OGŁASZAJĄCEGO.

1. Dopuszcza się możliwość przedłożenia określonych wyżej dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

2. Otwarcie ofert nastąpi 2 września 2013 r. w siedzibie Ogłaszającego – bez udziału składających oferty.

3. Ogłaszający wyznaczy podmiot lub podmioty, których oferta odpowiada zasadom określonym w art. 130a ust. 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, tj. wyznaczy jednostkę lub jednostki usuwające pojazd oraz prowadzące parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięty pojazd, poprzez wybór najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 5b i 5d ww. ustawy.

4. Starosta może wyznaczyć do każdej z usług więcej niż jedną jednostkę. Wyznaczenie nastąpi na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

5. Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia jednostek umieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.monki.pl .

6. Wyznaczenie podmiotu nie stanowi podstawy do żądania od Starosty Monieckiego zapłaty za wykonane i nie zapłacone przez właścicieli pojazdów usługi.

7. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto za poszczególną usługę.8. Wysokość opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu określa Uchwała Nr IX/57/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 października 2011 r.

 

VI. TRYB OCENY ZŁOŻONYCH OFERT.

1. Ocena złożonych ofert zostanie dokonana komisyjnie przez osoby wyznaczone przez Starostę Monieckiego spośród pracowników Starostwa.

2. Przy ocenie oferty wymienionej w punkcie I, dotyczącej wyboru jednostki do usuwania pojazdów z drogi będą brane pod uwagę kryteria wymienione w punkcie I. (2-7).

3. Przy ocenie oferty wymienionej w punkcie II, dotyczącej wyboru jednostki do prowadzenia parkingu będą brane pod uwagę kryteria wymienione w punkcie II. (1. a-e,2-4)

4. W trakcie postępowania Komisja może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty oraz zapoznać się na miejscu u oferenta ze sprzętem przeznaczonym do usuwania pojazdów oraz terenem przeznaczonym na parking strzeżony.

5. Komisja sporządzi protokół, w którym wskaże oferty spełniające postawione warunki oraz dokona ich oceny.

6. Przed wyznaczeniem, jednostki zostaną zaproszone do zaakceptowania wysokości opłat za oferowane usługi uchwalone przez Radę Powiatu w Mońkach.


Starosta Moniecki
Joanna Kulikowska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wiesław Jarocki - p.o. Kierownika Referatu Komunikacji

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-08-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-08-23

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-08-23

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-08-23